07 09

TASZ Szabad díj jelölés: Oltass, hogy élhess!

Balogh Fru­zsi­na az Oltass, hogy élhess kampányban

 „Az Oltass, hogy élhess kam­pány azért mond­ha­tó nagyon sike­res­nek, mert eddig soha nem látott hatal­mas roma össze­fo­gást hozott össze.” — vall­ja Balogh Fru­zsi­na közös­ség­szer­ve­zőnk, akit idén a TASZ Sza­bad-díjá­ra jelöltek.

Fru­zsi­na az „Oltass, hogy élhess” kam­pány kép­vi­se­lő­je­ként lett a Tár­sa­ság az Sza­bad­ság­jo­go­kért 2019-ben meg­ala­pí­tott díjá­ra jelöl­ve. Meg­kér­tük, hogy mesél­je el, hogyan szü­le­tett, milyen közös­ség­szer­ve­ző esz­kö­zö­ket hasz­nál­tak ő és kol­lé­ga­nő­je, Bitó- Balogh Zsa­nett a kam­pány során.

Bitó-Balogh Zsa­nett, az Oltass, hogy élhess kam­pány ötletgazdája

Balogh Fru­zsi­na: „A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­ban egy olyan erős, és igaz­sá­gos magyar tár­sa­da­lo­mért dol­go­zunk, ami­ben a helyi közös­sé­gek képe­sek a közös cse­lek­vés­re, érté­ke­ik meg­vé­dé­sé­re, érde­ke­ik kép­vi­se­le­té­re, és arra, hogy maguk hoz­zák meg a róluk szó­ló dön­té­se­ket. A szer­ve­ze­tünk­ben mun­ka­cso­por­tok­ban dol­go­zunk és én a Roma mun­ka­cso­por­tot kép­vi­se­lem.Az orszá­gos roma ügye­ken, ket­ten a mun­ka­tár­sam­mal, Bitó-Balogh Zsa­net­tel tevé­keny­ke­dünk, így 2020 janu­ár óta szá­mos kam­pányt vit­tünk siker­re. Ilyen pél­dá­ul a Még 1 falat kam­pány, az Infó kam­pány + Esely­ra­dar, Esélyt a gyógyulásra.

A covid idő­szak min­den­ki szá­má­ra nagyon nehéz volt, így nekünk közös­ség­szer­ve­zők­nek még inkább, hiszen mun­kánk leg­fon­to­sabb ele­me, a terep­mun­ka, a sze­mé­lyes talál­ko­zá­sok, beszél­ge­té­sek. 2020 már­ci­u­sá­ban, mikor beütött a covid, szer­ve­ze­tünk fel­ad­ta azt az elvét, hogy nem foly­tat kari­ta­tív tevé­keny­sé­get, lát­va a nehéz sor­sú embe­re­ket, csa­lá­do­kat, így az aHang­gal és az Esély Labor Egye­sü­let­tel közö­sen elin­dí­tot­tuk a Még 1 falat kam­pányt, ami­nek a lénye­ge az volt, hogy tar­tós élel­mi­szert, vita­mi­no­kat és tisz­tí­tó­szert tud­junk ado­má­nyoz­ni a rászo­ru­lók­nak. Ehhez velünk kap­cso­lat­ban lévő közös­ség­szer­ve­ző­ket keres­tünk meg, hogy azon a tele­pü­lé­sen ahol dol­goz­nak, segít­se­nek szét­osz­ta­ni több kör­ben az ado­má­nyo­kat. Közel 33 mil­lió forin­tot (!) két kör­ben gyűj­töt­tünk,  és így nagyon sok csa­lá­dot tud­tunk segí­te­ni! Azt gon­do­lom, ez hatal­mas tel­je­sít­mény volt, hiszen ez mind magá­n­ado­má­nyok­ból gyűlt össze. Itt rájöt­tünk arra, hogy közös erő­fe­szí­tés­nek igen­is van eredménye!

Az ado­mány­osz­tás után Zsa­net­tel és a Civil Tanács Egye­sü­let­tel közö­sen szer­vez­tünk egy orszá­gos talál­ko­zót, az Orszá­gos Roma Önkor­mány­zat épü­le­té­ben, aho­va 16 megyé­ből érke­ze­tek közös­ség­szer­ve­zők. Egy napos műhely mun­ka után arra jutot­tunk, hogy a szeg­re­gá­tu­mok­nak az ado­mány­osz­tás mel­lett a másik leg­na­gyobb segít­ség az infor­má­ció­nyúj­tás. Ekkor közö­sen össze­fog­va kb. 60 tele­pü­lé­sen kezd­tek el a szer­ve­zők dol­goz­ni azért, hogy a helyi fon­tos infor­má­ci­ó­kat össze­gyűjt­sék. Eze­ket az infor­má­ci­ó­kat pla­ká­tok­ra és szó­ró­la­pok­ra nyom­tat­tuk, majd eljut­tat­tuk a helyi szer­ve­zők­höz. Hogy milyen infor­má­ci­ó­kat? Gon­do­lok itt arra, hol talál­ha­tó a nép­kony­ha, hogyan kér­het­nek az idő­sek segít­sé­get, hol műkö­dik az orvo­si ügye­let, hol van­nak ügye­le­tes gyógy­szer­tá­rak, és ter­mé­sze­te­sen az álta­lá­nos covid sza­bá­lyok. Mind­emel­lett lét­re­hoz­tunk egy web­ol­dalt, az eselyradar.hu‑t, aho­va eze­ket az össze­gyűj­tött infor­má­ci­ó­kat, fel­töl­töt­tük, így ezek online is bár­mi­kor elér­he­tő­vé váltak.

A pla­kát ragasz­tás és a szó­ró­lap osz­tás köz­ben ren­ge­teg vissza­jel­zést kap­tunk a csa­lá­dok részé­ről, arról, hogy ebben az idő­szak­ban mi okoz nekik prob­lé­mát. Az egyik meg­be­szé­lés során ked­ves kol­le­ga­nőm Zsa­nett jelez­te, hogy a Nagy­kál­ló­ban élő roma­ság­nak az egyik leg­ne­he­zebb az, hogy a kór­há­zi ellá­tás­ra szo­ru­ló bete­ge­ket haza­kül­dik férő­hely hiány­ra hivat­koz­va, egy adag recept­tel, ami­nek a kivál­tá­sa, nagyon nehéz szá­muk­ra. Ekkor kiszá­mol­tuk, hogy egy fő gyó­gyu­lá­sá­ig a favi­pi­ra­vir és a vita­mi­nok kb. 20 ezer forint­ba kerül­nek. Ez egy öt tagú csa­lád­ra nagy ter­het ró. Akkor úgy dön­töt­tünk, hogy elin­dít­juk az aHan­gon az Esélyt a Gyó­gyu­lás­ra petí­ci­ón­kat, ami­ben arra kér­jük dr. Kásler Mik­lóst, hogy ezt a gyógy­szer cso­ma­got a rászo­ru­lók szá­má­ra tegye ingye­nes­sé . A petí­ci­ót össze­sen közel 7 ezren írták alá online és off­line, amit közö­sen a roma szer­ve­ző­ink­kel átad­tunk a minisz­té­ri­um­nak. Ennek hatá­sá­ra pár héten belül beje­len­tet­té, hogy a fav­pi­ra­vir 1 forint lett.

Ekkor jelen­tek meg a covid elle­ni vak­ci­nák, ame­lyek csak online regiszt­rá­ci­ó­val vol­tak elérhetőek.

És ennek köszön­he­tő­en kez­dő­dött iga­zán az Oltass, hogy élhess kam­pányunk  Bitó-Balogh Zsa­nett és Kadét Ernő a Roma­saj­tó Köz­pont veze­tő­je ötle­te alapján.

Ez a kam­pány azért mond­ha­tó nagyon sike­res­nek, mert eddig soha nem látott hatal­mas roma össze­fo­gást hozott össze. Egy koa­lí­ci­ó­ban kez­dett el dol­goz­ni az ügy érde­ké­ben az ORÖ, CKA, aHang, Civil Tanács Egye­sü­let, 1Mo kez­de­mé­nye­zés, a RSK, a Rom­Net és a Dikh TV. Szin­te min­den dön­tés egy­han­gú­an jött lét­re, min­den­ki egyet­ér­tett a fel­ada­tok meg­osz­tá­sá­ban, egy­ér­tel­mű volt, hogy ki miért felelt. Mun­ka­cso­por­tok­ra osz­tód­va dol­goz­tunk. Vol­tak akik tere­pen vol­tak, vol­tak akik a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért felel­tek, és vol­tunk mi, akik a terep­re kül­dött akti­vis­ták kép­zé­sé­ért feleltünk.

És hogy miért volt ez nagyon fontos?

Azért, mert fél­tünk attól, hogy megint a cigány­ság lesz a bűn­bak, hogy miat­tuk nem sike­rül az ország­nak elér­nie a nyáj­im­mu­ni­tást. Hiszen a nagyon sze­gény tele­pü­lé­se­ken élők­nek a napi élel­met is nehéz meg­ol­da­ni, nem hogy inter­net kap­cso­la­tot tud­ja­nak fenn­tar­ta­ni, vagy okos esz­közt. Sokan van­nak eze­ken a tele­pü­lés része­ken, akik­nek még email címe sincs. És mint tud­juk, a regiszt­rá­ció mind ezek­hez volt kötött.

Fél­tünk attól, hogy a covid­nak a leg­ki­szol­gál­ta­tot­tabb­ja­ik kerül­nek leg­utol­já­ra hoz­zá a védő­ol­tás­hoz, ezért tar­tot­tuk fon­tos­nak a regiszt­rá­ci­ók segí­té­sét. Ennek érde­ké­ben fon­tos volt a terep­re menő akti­vis­ták kép­zé­se, ami tar­tal­maz­ta a regiszt­rá­ci­ós felü­let keze­lé­sét, az email cím lét­re­ho­zá­sát, illet­ve egész­ség­ügyi szak­em­ber által átadott infor­má­ci­ó­kat a vak­ci­nák­ról a tév­hi­tek és a közös­sé­gi médi­á­ban meg­je­lent fél­re­ve­ze­tő hírek meg­szün­te­té­sé­re. Így három hét kam­pány után össze­sen 13.428 regiszt­rá­ci­ót segí­tet­tünk elő.

Még egy­szer sze­ret­ném meg­kö­szön­ni a ren­ge­teg mun­kát min­den mun­ka­tár­sam­nak, koa­lí­ci­ós part­ne­re­ink­nek, azok­nak az akti­vis­ták­nak, akik a saját egész­sé­gü­ket koc­káz­tat­va segí­tet­tek a szeg­re­gá­tu­mok­ban.

A közön­ség­sza­va­zás elin­dult, remél­jük, sokan támo­gat­já­tok majd Fru­zsi­nát, azt a hatal­mas mun­kát, amit ő és a kam­pány ötlet­gaz­dá­ja, Bitó-Balogh Zsa­nett, vala­mint a társ­szer­ve­ze­tek és önké­te­se­ik vég­hez­vit­tek. Büsz­kék vagyunk Fru­zsi­ra és Zsanettre!