07 09

A SZABAD SAJTÓ-ért kiáltottunk Kunbábonyban!


A civil szer­ve­ze­tek is nap, mint nap küz­de­nek a saját tár­sa­dal­mi vagy helyi ügyük meg­ol­dá­sán, és min­den­ki azt sze­ret­né, hogy tisz­tán és őszin­tén eljut­tas­sa a hírét a magyar embe­rek­nek.
Ezért sze­ret­nénk, hogy akár az orszá­gos saj­tó, akár a helyi hír­köz­lők sza­bad­sá­ga min­dig sért­he­tet­len legyen, és ezért áll­tunk össze, és kiál­tot­tuk közö­sen, hogy:
TÁMOGASD TE IS A TÉNYSZERŰ HÍRKÖZLÉST!