11 12

“Számomra az ad erőt, amikor látom, hogy milyen borzasztóan boldogok az emberek, hogy egy ilyen közösségnek a tagjai lehetnek.”

Inter­jú Bán­fal­vi-Radó Bog­lár­ká­val, a Neve­le­ki Szom­szé­dok Egye­sü­let közösségszervezőjével

A Neve­le­ki Szom­szé­dok Egye­sü­let tör­té­ne­tén keresz­tül szem­lé­le­te­sen lehet bemu­tat­ni azt, hogy milyen hosszú­tá­vú vál­to­zá­so­kat lehet elér­ni a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­val. Radó Bog­lár­ká­ék elér­ték azt, hogy a város­ré­szü­ket, ahol élnek, elis­mer­jék, hogy a közös­sé­gük leg­ége­tőbb prob­lé­má­it meg­old­ják és azt is, hogy csa­pat­ként néz­ze­nek szem­be a kihí­vá­sok­kal a jövőben.

Mikor jött lét­re és mivel fog­lal­ko­zik az egyesület?

A Neve­le­ki Szom­szé­dok Egye­sü­let 2014-ben jött lét­re egy kisebb csa­pat­tal azért, hogy vál­to­zá­so­kat érjünk el a tele­pü­lé­sen, pél­dá­ul azt, hogy a rég­óta húzó­dó csa­tor­ná­zás meg­va­ló­sul­jon.  Neve­le­ket Göd­től mind­össze egy patak választ­ja el, 600 ingat­lan van raj­ta jelen­leg. Régen ez egy tanya­vi­lág volt, de a lakók már  rég­óta sze­ret­tek vol­na Göd­höz tar­toz­ni. Ezt meg is sza­vaz­ták anno, azon­ban Göd és Sződ elkez­dett emi­att peres­ked­ni egy­más­sal, ami  10 évig tar­tott. Uni­ós for­rá­so­kat köz­ben ők fel­vet­tek, de Neve­le­ket kihagy­ták belő­le, mert nem tar­to­zott egyi­kük­höz sem. Neve­lek gya­kor­la­ti­lag egy két tele­pü­lés között lebe­gő ingat­lan­hal­maz lett, ami ráadá­sul nagyon elma­radt volt a töb­bi város­rész­hez képest.

Hogyan tud­ta­tok még­is for­rá­sok­hoz jut­ni, hogy fej­lőd­ni tud­jon Nevelek?

Nagyon küz­del­mes volt elő­ször, mert nem érez­tük azt, hogy iga­zán akar­ta az ele­jén a gödi önkor­mány­zat, hogy segít­sen nekünk. Inkább egy púp volt a hátán ez az egész szto­ri — azóta viszont rész­ben neki köszön­het­jük a vál­to­zá­so­kat. Nehéz volt a leg­ége­tőbb prob­lé­mánk­ra, a csa­tor­ná­zás­ra is for­rást talál­ni, Göd ugyan­is már 90 szá­za­lék felet­ti csa­tor­ná­zá­si szin­ten volt. El kel­lett indí­ta­ni tehát egy három éves stra­té­gi­ai a folya­ma­tot, hogy újra csa­tor­náz­ha­tó legyen a város és a városrészek.

Elme­sé­led, hogy mi a folya­ma­ta egy ilyen közös­ség­szer­ve­ző munkának?

Elő­ször csi­nál­tunk egy lakos­sá­gi fel­mé­rést, ami­ben meg­kér­dez­tük a lakó­kat, hogy való­ban akarnak‑e csa­tor­nát. Az jött ki a fel­mé­rés­ből, hogy igen, nem volt tart­ha­tó ugyan­is tovább az, hogy a lakók kiszi­vattyúz­ták az utcá­ra a szenny­vi­zet. Nagyon fon­tos továb­bá lát­ni azt, hogy amíg itt nincs csa­tor­na, addig nem lehet utat fej­lesz­te­ni sem. Neve­le­ken már­pe­dig föld­utak van­nak, ha lezu­dul egy nagyobb csa­pa­dék, akkor akár fél­mé­te­res kátyúk is kelet­kez­het­nek és ezek akár élet­ve­szé­lye­sek is lehetnek!

Az igény­fel­mé­rés után lakos­sá­gi fóru­mo­kat  szer­vez­tünk, aho­va az akko­ri pol­gár­mes­ter is eljött.  Van egyéb­ként egy nagyon aktív 270 fős leve­le­ző­lis­tánk, ahol arra buz­dí­tot­tuk az embe­re­ket, hogy min­dent jelent­se­nek be a Város­há­zá­ra. Köz­ben mi is utá­na­néz­tünk minden­nek, jogi szem­pon­to­kat vet­tünk figye­lem­be, pályá­za­to­kat tanulmányoztunk. 

Kik­kel vet­té­tek fel a kap­cso­la­to­kat a dön­tés­ho­zók közül és hogyan tud­ta­tok nyo­mást gya­ko­rol­ni rájuk?

Önkor­mány­zat­tal, Víz­üggyel, ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők­kel vet­tük fel a kap­cso­la­tot elő­ször, de Orbán Vik­tor­nak is írtunk leve­let. Aztán más­kép­pen pró­bál­tunk nyo­mást gya­ko­rol­ni. Mint egye­sü­let keres­tük fel a pro­jekt­ben poten­ci­á­li­san részt­ve­vő dön­tés­ho­zó­kat, kivi­te­le­ző­ket. Ez elég­gé össze­tett volt, mert az önkor­mány­zat nem saját költ­ség­ve­tés­ből, hanem kül­ső pénz­ből finan­szí­roz­ta az ilyen típu­sú pro­jek­te­ket, ezért kel­lett  — immár sze­mé­lye­sen ‑az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­höz for­dul­nunk. Foga­dó­órák­ra jár­tunk hoz­zá és sze­mé­lye­sen győz­köd­tük, hogy tegye meg a szük­sé­ges lépé­se­ket. Négyen-öten jár­tunk a hiva­ta­lok­ba, a face­boo­kon pedig kér­tük a tag­ja­in­kat, hogy min­dig legye­nek har­sá­nyak, tegyék fel nyil­vá­no­san azt a kér­dést,  hogy  miért nin­csen még min­dig csa­tor­na? A ren­dez­vé­nye­in­ken a beszé­de­ink­be pedig rend­sze­re­sen bele­szőt­tük azt, hogy a csa­tor­ná­zás a  leg­fon­to­sabb ügyünk, külön­ben nem tudunk tovább­lép­ni a fej­lő­dés­ben.  Ez az egész folya­mat olyan nyo­mást gya­ko­rolt a dön­tés­ho­zók­ra, hogy úgy érez­ték egy idő után, nem fog­nak  tud­ni kike­rül­ni minket.

Jelen­leg hol tart most ez az ügy?

Nagy siker, hogy végül ennyi év után kiír­ták köz­be­szer­zés­re a neve­le­ki csa­tor­na ter­ve­zé­sét és kivi­te­le­zé­sét! Tavasszal fog­nak elkez­dőd­ni a mun­ká­la­tok, amik elő­re­lát­ha­tó­lag 2 évig fog­nak tar­ta­ni. Még nagyon sok dol­gunk van ezzel,  pél­dá­ul sze­ret­nénk lét­re­hoz­ni egy tájé­koz­ta­tá­si plat­for­mot is arról, hogy mikor melyik utca kerül sor­ra az épít­ke­zé­sen. Egyet­len ki-be jára­ta van ugyan­is a tele­pü­lés­rész­nek, addig meg kell olda­ni egy másik kive­ze­tő utat is.

A csa­tor­ná­zá­sért és az útfel­újí­tá­sért vívott küz­del­men kívül mivel fog­lal­ko­zik még az egyesület?

Több más ügyünk is volt, ame­lyek óri­á­si löke­tet adtak ahhoz, hogy érde­mes tovább har­col­nunk. Épí­tet­tünk jár­dát a főút­vo­na­lon lakos­sá­gi össze­fo­gás­sal, ami­be végül az önkor­mány­zat is beszállt. Nagyon sok ren­dez­vényt és közös­sé­gi prog­ra­mot is szer­ve­zünk, mert ahhoz , hogy az embe­rek bele­foly­ja­nak az érdek­ér­vé­nye­sí­tés­be, muszáj, hogy érez­zék a közös­ség ere­jét, azt, hogy csa­pat­ban van­nak. Ezek­re egyéb­ként min­dig elhív­juk a helyi kép­vi­se­lő­ket, pol­gár­mes­te­re­ket is.

Mik a cél­ja­i­tok a közösséggel?

Az, hogy a közös­ség­szer­ve­zés tovább­ra is működ­jön és olyan tele­pü­lést tud­jon fenn­tar­ta­ni, ami egy­szer­re kör­nye­zet­ba­rát, de fej­lő­dő is. Szá­mom­ra az ad min­dig erőt, ami­kor van egy ren­dez­vény, ünnep­ség, ahol lát­szik, hogy milyen bor­zasz­tó bol­do­gok az embe­rek, hogy egy ilyen közös­ség­ben lehetnek.