28 01

Szervezz és Szerveződj 2017–18 — közösségszervezők elemzik megnyert ügyeiket és a közösségszervező folyamatot

Több tíz­ezer ott­hon­ápo­ló éle­tét könnyeb­bé, job­bá tévő kor­mány­za­ti intéz­ke­dés kihar­co­lá­sa. A tele­pet ret­te­gés­ben tar­tó kóbor kutyák humá­nus eltün­te­té­se. Egy romos ház lebon­tá­sa, a ben­ne élő nagy­csa­lád lak­ha­tá­sá­nak meg­ol­dá­sa. Egy for­gal­mas felül­já­ró, egy isko­lai kerí­tés fel­újít­ta­tá­sa. A met­ró aka­dály­men­te­sí­té­se, kila­kol­ta­tá­sok meg­aka­dá­lyo­zá­sa, meg­annyi fa meg­men­té­se. Lehe­tet­len fel­so­rol­ni, hogy mi min­dent lehet elér­ni alul­ról indu­ló és a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­re­i­vel műkö­dő kez­de­mé­nye­zé­sek­kel. Szin­te lehe­tet­len fel­so­rol­ni mi min­dent értek el közös­sé­ge­ink az Open Soci­ety Ini­ti­a­tive for Euro­pe (OSIFE) támo­ga­tá­sá­val futó egy éves prog­ra­munk alatt. Még­is meg­pró­bál­juk ebben a kiad­vány­ban, és most már azt is elárul­hat­juk, hogy a fen­ti pél­dák is ennek a 2017/18-as prog­ram­év­nek a „ter­mé­sei”.