15 01

HELYI KÖZÖSSÉGI ERŐFORRÁSOK FELTÁRÁSA

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D005) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: A helyi közös­sé­gek tag­jai ismer­jék meg azo­kat a mód­sze­re­ket, ame­lyek­kel a helyi közös­ség tag­jai mobi­li­zál­ha­tók a közös­ség prob­lé­má­i­nak meg­ol­dá­sa, ill. a közös­ség fej­lő­dé­se érde­ké­ben. A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:…

Bővebben…