15 01

HELYI KÖZÖSSÉGI ERŐFORRÁSOK FELTÁRÁSA

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D005)

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zés cél­ja: A helyi közös­sé­gek tag­jai ismer­jék meg azo­kat a mód­sze­re­ket, ame­lyek­kel a helyi közös­ség tag­jai mobi­li­zál­ha­tók a közös­ség prob­lé­má­i­nak meg­ol­dá­sa, ill. a közös­ség fej­lő­dé­se érdekében.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • Betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség
  • Moti­vá­ció a közös­sé­gi cselekvésre

A kép­zés témái:

  • A helyi közös­ség embe­ri erő­for­rá­sa­i­nak feltárása
  • A helyi cse­lek­vés fej­lesz­té­se, a közös­ség­épí­tés módszerei