17 01

BEVEZETÉS A KÖZÖSSÉGI BEVONÁS MÓDSZEREIBE

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D004) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: Az aktív helyi lako­sok tuda­tos­sá téte­le a közös­sé­gi tevé­keny­ség vég­zé­sé­re, a közös­ség bevo­ná­sát cél­zó főbb mód­sze­rek meg­is­me­ré­se és gya­kor­lá­sá­ra. Cél továb­bá a moti­­vá­­ció-épí­­tés a továb­bi tanu­lás­ra. A kép­zé­si prog­ram­ba való…

Bővebben…