17 01

BEVEZETÉS A KÖZÖSSÉGI BEVONÁS MÓDSZEREIBE

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D004)

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zés cél­ja: Az aktív helyi lako­sok tuda­tos­sá téte­le a közös­sé­gi tevé­keny­ség vég­zé­sé­re, a közös­ség bevo­ná­sát cél­zó főbb mód­sze­rek meg­is­me­ré­se és gya­kor­lá­sá­ra. Cél továb­bá a moti­vá­ció-épí­tés a továb­bi tanulásra.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • Betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség
  • Moti­vá­ció a közös­sé­gi cselekvésre

A kép­zés témái:

  • A helyi közös­ség és ben­ne a saját hely­ze­tünk­nek feltárása
  • A közös­ség bevo­ná­sá­nak módszerei