13 01

KÖZÖSSÉGI VEZETŐ KÉPZÉS

enge­dély szá­ma: E‑000/79/2014/D003) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se infor­má­lis közös­sé­gi veze­tő sze­rep­re, amely­ben a helyi közös­ség aktív tag­ja­i­ként képe­sek irá­nyí­ta­ni a helyi közös­ség szer­ve­ző­dé­sét, cse­lek­vé­sét. A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a…

Bővebben…