13 01

KÖZÖSSÉGI VEZETŐ KÉPZÉS

enge­dély szá­ma: E‑000/79/2014/D003)

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se infor­má­lis közös­sé­gi veze­tő sze­rep­re, amely­ben a helyi közös­ség aktív tag­ja­i­ként képe­sek irá­nyí­ta­ni a helyi közös­ség szer­ve­ző­dé­sét, cselekvését.

A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a helyi lakos­ság össze­fo­gá­sát, cse­lek­vé­sét, hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ze­tek, szer­ve­ző­dé­sek építéséhez.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • Betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés témái:

  • A közös­ség­szer­ve­zés alapjai
  • Demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés és kampánystratégia
  • Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre