13 01

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉS

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D002) A kép­zés óra­szá­ma: 40 óra A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se kül­ső köz­re­mű­kö­dő­ként helyi közös­ség­szer­ve­zé­si fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra. A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni egy közös­sé­gért, amely­nek nem köz­vet­len tag­jai, segí­te­ni a helyi lakos­ság összefogását,…

Bővebben…