13 01

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉS

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D002)

A kép­zés óra­szá­ma: 40 óra

A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se kül­ső köz­re­mű­kö­dő­ként helyi közös­ség­szer­ve­zé­si fel­ada­tok ellátására.

A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni egy közös­sé­gért, amely­nek nem köz­vet­len tag­jai, segí­te­ni a helyi lakos­ság össze­fo­gá­sát, cse­lek­vé­sét, hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ze­tek, szer­ve­ző­dé­sek építéséhez.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • Betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés témái:

  • A közös­ség­szer­ve­zés elmé­le­ti alapjai
  • Kam­pány­stra­té­gia és szer­ve­zet­épí­tés kül­ső közösségszervezőként
  • Média­stra­té­gia és forrásteremtés
  • A közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a támo­ga­tott szervezetre

Jelent­kezz követ­ke­ző kép­zé­se­ink valamelyikére!