01 12

Támogasd a munkánkat az #AdakozóKedden!

Szá­mod­ra is fon­tos a kör­nye­zet­vé­de­lem és az, hogy ne pusz­tít­suk káros beépí­té­sek­kel a ter­mé­sze­tet? Szer­ve­ződj! Segítsd mun­kán­kat az #Ada­ko­zó­Ked­den!🙏 A CKA a közös­ség­szer­ve­zés esz­kö­ze­i­nek átadá­sá­val segí­ti a cse­le­ked­ni aka­ró állam­pol­gá­ro­kat. Így tudott vál­toz­tat­ni a Van más út! — Össze­fo­gás a Kis­er­dő­ért csa­pa­ta is! Mi hiszünk a helyi közös­sé­gek ere­jé­ben. Segítsd a mun­kán­kat rend­sze­res ado­mánnyal, hogy még több hason­ló siker­hez tud­junk segít­sé­get nyúj­ta­ni a jövőben!