20 07

Tanévzáró beszélgetés az oktatásról

Most rész­le­te­sen is elol­vas­ha­tod a beszél­ge­tés kivo­na­tát, ha lema­rad­tál az élő alkalomról!

A tan­év­zá­ró apro­pó­ján kör­ké­pet adunk ennek a külö­nös tan­év­nek a tapasz­ta­la­ta­i­ról. Akik ebben segít­sé­günk­re lesz­nek, olyan szak­em­be­rek, akik az okta­tás­ban érin­tett cso­por­tok egy jelen­tős részét lefe­dik:

Burai Vera — Szü­lői Össze­fo­gás Közösség

Ercse Krisz­ta — okta­tás­ku­ta­tó, a CKP szóvivője

Gál Eme­se — tano­dai men­tor: Lát­ha­tat­lan Tano­da, Digi Tano­da társalapítója

Gyar­ma­thy Éva — kli­ni­kai és neve­lés­lé­lek­ta­ni szakpszichológus

Jász Krisz­ta — szak­po­li­ti­kai mun­ka­társ, Civil Kol­lé­gi­um, Lánc­re­ak­ció okta­tá­si munkacsoport

Nagy Erzsé­bet — Peda­gó­gu­sok Demok­ra­ti­kus Szakszervezete

Mode­rá­tor:

Ónody-Mol­nár Dóra, a Jelen újságírója

Továb­bi rész­le­tek itt!