06 05

Taroltak a CKA által támogatott szervezetek

Büsz­kék vagyunk arra, hogy a Civil-díj idei nyer­te­sei között két olyan szer­ve­zet is meg­ta­lál­ha­tó, amely évek óta részt vesz közös­ség­szer­ve­ző prog­ra­munk­ban! Hisszük, hogy sike­rük tit­ka a jól szer­ve­zett közös­ség, bol­do­gok vagyunk, hogy segít­sé­get adhat­tunk és adha­tunk ehhez a szer­ve­ző munkához.

Az elmúlt év leg­jobb akci­ó­já­nak a Máté­sz­al­ka­le­aks Csi­ga vs vonat akci­ó­ja bizo­nyult, 2019 Leg­si­ke­re­sebb Érdek­ér­vé­nye­sí­té­si pro­jekt­je pedig a Kam­pány az ott­hon­ápo­lók meg­be­csü­lé­sé­ért lett, ame­lyet a Lép­jünk, hogy Lép­hes­se­nek tavaly az aHang­gal és a CSEVE Cso­port­tal közö­sen vitt sikerre.

Így érdemes

A Máté­sz­al­ka­Le­aks infor­má­lis cso­port 2015 nya­rán ala­kult helyi mun­ká­sok­ból, 2016 óta a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány szak­mai és anya­gi támo­ga­tá­sá­val működ­nek. Az elmúlt évek­ben a köz­le­ke­dé­si ügyek, vala­mint a meg­ol­dás­ra váró helyi prob­lé­mák spe­ci­a­lis­tá­já­vá vál­tak. A cso­port fő cél­ja az, hogy a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­rét fel­hasz­nál­va lét­re­hoz­zon egy olyan közös­sé­gi magot Máté­szal­kán, amely­nek meg­je­le­ní­tett véle­mé­nye van a város és a megye köz­ügye­i­ről, és azo­kat for­mál­ni is tudja.

Szá­mos helyi ügy mel­lett leg­főbb fel­ada­tuk­nak a Máté­szal­ka-Deb­re­cen vas­út­vo­nal átépí­té­sé­nek kér­dé­sét gon­dol­ják, ame­lyért tavaly kam­pányt is indí­tot­tak az aHang olda­lán.

A Máté­sz­al­ka­Le­aks az ország­rész­ben már évek óta jól ismert kera­ti­vi­tá­sá­ról, lel­ke­se­dé­sé­ről, elkö­te­le­zett­sé­gé­ről. A cso­port és az álta­la kép­vi­selt leg­főbb ügy a díj­nyer­tes akci­ó­val vált iga­zán ismert­té ország­szer­te, sőt a hatá­ra­in­kon túl is — a videó egy nem­zet­kö­zi Best of válo­ga­tás­ban is helyett kapott.

Az akció és annak utó­éle­te jól mutat­ja, hogy milyen esz­kö­zök­kel érde­mes fel­hív­ni a figyel­met civil ügyekre.

https://www.facebook.com/szabadahang/videos/230386937610569/

A kampány, amely megmozgatta az országot

A Lép­jünk, hogy Lép­hes­se­nek ismert és elis­mert fogya­té­kos­ügyi szer­ve­zet, ame­lyet súlyos ideg­rend­sze­ri sérü­lés­sel élő gyer­me­kek szü­lei ala­pí­tot­tak hat évvel ezelőtt.

A Lép­jünk, hogy Lép­hes­se­nek a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­re­i­vel épí­tet­te magát és ügyét: szö­vet­sé­ge­se­ket kere­sett, hata­lom­tér­ké­pet raj­zolt, akci­ó­kat szer­ve­zett. 2016 őszé­től mind­ezt a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) szak­mai és anya­gi támo­ga­tá­sá­val foly­tat­ta, ekkor­tól lett Csor­dás Anett az szer­ve­zet elnö­ke az egye­sü­let közös­ség­szer­ve­ző­je, egy évvel koráb­ban az Ala­pít­vány ösz­tön­díj­prog­ram­já­nak kere­té­ben Chi­ca­gó­ban tanul­má­nyoz­ta az ame­ri­kai okta­tá­si és érdek­ér­vé­nye­sí­té­si modellt.

A szer­ve­zet szá­mos egyéb érdek­ér­vé­nye­sí­té­si ügye mel­lett az ott­hon­ápo­lók mun­ká­já­nak elis­mer­te­té­sét tűz­te zász­la­já­ra, öt éve kam­pá­nyol a cél érde­ké­ben szám­ta­lan embert és esz­közt meg­moz­gat­va. 2018-ban szin­tet lépett a kam­pány, mely­re a koráb­bi épí­tő mun­ka ered­mé­nyei és az aHang online plat­form adtak lehe­tő­sé­get. Ekkor­ra az Egye­sü­let­nek sike­rült olyan bizal­mi kap­cso­la­tot kiala­kí­ta­nia az érin­tet­tek­kel, hogy azok nem csak elhit­ték, hogy a hely­ze­tü­ket nem szé­gyell­ni, hanem meg­mu­tat­ni kell, hanem vál­lal­ták is ezt a fel­ada­tot – az ő tör­té­ne­te­ik adták a kam­pány leg­főbb erős­sé­gét. A szö­vet­sé­ges szer­ve­ze­tek több mint 50 ezer alá­írást gyűj­töt­tek, szá­mos, nagy saj­tó­fi­gye­lem mel­lett zaj­ló akci­ót szer­vez­tek, több száz cikk, riport fog­lal­ko­zott az üggyel ezek­ben a hóna­pok­ban, az orszá­got elbo­rí­tot­ták az Ott­hon­ápo­lás mun­ka! fel­ira­tú matricák.

A kam­pány ismert­sé­ge és támo­ga­tott­sá­ga végül fon­tos lépés­re sar­kall­ta a dön­tés­ho­zó­kat, 2019. janu­ár else­jé­vel a kor­mány beve­zet­te a GYOD-ot, azaz a Gyer­me­kek Ott­hon­gon­do­zá­si Díját, amely közel a két­sze­re­sét jelen­ti a koráb­ban kap­ha­tó leg­ma­ga­sabb összeg­nek. A szer­ve­ze­tek hatal­mas ered­mény­nek tekin­tik az eme­lé­se­ket, de a kam­pányt – mely­nek vég­ső cél­ja az összes ott­hon­ápo­ló mun­ká­já­nak elis­me­ré­se – folytatják.

Mi volt az ott­hon­ápo­lá­si kam­pány tit­ka: https://www.cka.hu/blog/2018/12/10/az-otthonapolasi-kampany-titka/

Sze­re­tet­tel gra­tu­lá­lunk a Civil-díj 2019 min­den nyer­te­sé­nek, büsz­kék vagyunk, hogy egy ilyen erős civil közös­ség­ben értük el sikereinket!