03 12

Tegyünk azért, hogy a lakhatási problémák a járványhelyzetben is láthatóvá váljanak!

A Város Min­den­kié cso­port­ja újra­in­dí­tot­ta az Online Talál­ko­zá­si Pon­tot, ahol a kor­lá­to­zá­sok elle­né­re is meg­oszt­hat­ják lak­ha­tá­si prob­lé­má­i­kat az érintettek.

A Város Min­den­kié Pécs tag­jai első­sor­ban az utcán, csa­lá­dok láto­ga­tá­sa­kor, vagy egész szom­széd­sá­gok­kal össze­ül­ve szer­zi infor­má­ci­ó­it a lak­ha­tá­si prob­lé­mák­ról. Ezt neve­zik ők Talál­ko­zá­si Pontnak.

Tavasszal sze­mé­lye­sen nem tud­tak talál­koz­ni, ezért a csa­pat elin­dí­tot­ta az Online Talál­ko­zá­si Pon­tot, hogy az érin­tet­tek a kor­lá­to­zá­sok elle­né­re is meg­oszt­has­sák az érdek­vé­dők­kel a tapasz­ta­la­ta­i­kat. A Váro­si Min­den­kié Pécs­hez olya­nok for­dul­hat­nak, akik komoly lak­ha­tá­si prob­lé­mák­kal küz­de­nek, vagy kila­kol­ta­tás fenye­ge­ti őket, eset­leg tud­nak meg­ol­dást arra, hogy hogyan lehet­ne rend­szer­szin­ten vál­toz­tat­ni a magyar­or­szá­gi lak­ha­tá­si helyzeten.

A Talál­ko­zá­si Pont­hoz bár­ki csat­la­koz­hat a Face­boo­kon. A Város Min­den­kié Pécs cso­port­ja egyéb­ként már szá­mos eset­ben szer­ve­ző­dött sike­re­sen és kép­vi­sel­te a hoz­zá­juk for­du­ló állam­pol­gá­rok érde­ke­it, ami­ről bőveb­ben a 2018–2019-es kiad­vá­nyunk­ban is lehet olvasni.