24 11

Tények és tévhitek az oktatásban

Tegyünk együtt az álhí­rek ellen!

Az “EDE — Együtt a Dez­in­for­má­ció Ellen” pro­jekt kere­té­ben civil és szak­mai szer­ve­ze­tek együt­te­sen lép­nek fel egy orszá­go­san zaj­ló online és off­line kam­pány kere­té­ben a magyar okta­tá­si rend­szer­ben tapasz­tal­ha­tó, kiemel­ten a szeg­re­gá­ci­ó­val kap­cso­la­tos fél­re­tá­jé­koz­ta­tás­sal szem­ben.
A civil és szak­mai szer­ve­ze­tek a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány koor­di­ná­lá­sá­val rövid vide­ó­kat készí­te­nek az okta­tás­sal kap­cso­la­tos álhí­rek­ről, inter­ak­tív online játé­kot fej­lesz­tet­tek, vala­mint sze­mé­lyes work­sho­po­kat szer­vez­nek roma gye­re­kek­kel, szü­lők­kel, taná­rok­kal, és civi­lek bevo­ná­sá­val egy­aránt.
Ezen ese­mé­nyek köz­pon­ti ele­me a dezinformációk/álhírek azo­no­sí­tá­sa, vala­mint az okta­tá­si rend­szert érin­tő dez­in­for­má­ci­ók­kal kap­cso­la­tos alap­ve­tő infor­má­ci­ók meg­szer­zé­se. Emel­lett a prog­ram képes­sé sze­ret­né ten­ni a részt­ve­vő­ket, hogy tör­té­ne­tü­ket bizo­nyí­té­ko­kon ala­pu­ló infor­má­ci­ók­kal mutas­sák be, külö­nös tekin­tet­tel az okta­tá­si rend­szer prob­lé­má­i­ra, azon belül is a magyar okta­tá­si rend­szer szeg­re­gá­ci­ós tendenciáira.

𝗔 𝗸𝗮𝗺𝗽𝗮́𝗻𝘆 𝗰𝗲́𝗹𝗷𝗮𝗶 𝗮 𝗸𝗼̈𝘃𝗲𝘁𝗸𝗲𝘇𝗼̋𝗸:
⧐figye­lem­fel­kel­tés szü­lők és fia­ta­lok köré­ben;
⧐az érin­tett gye­re­kek és szü­lők fel­vér­te­zé­se a dez­in­for­má­ció és a szeg­re­gá­ció elle­ni küz­de­lem­re;
⧐figye­lem­fel­kel­tés a fia­tal fel­nőt­tek köré­ben a dez­in­for­má­ció és a szeg­re­gá­ció elle­ni össze­fo­gás érde­ké­ben;
⧐a magyar köz­vé­le­mény figyel­mé­nek fel­hí­vá­sa a dez­in­for­má­ció veszé­lye­i­re és kihívásaira.

Érde­mes ellá­to­gat­ni az anti-dez­in­for­má­ci­ós por­tál­ra, a www.dez­in­for­ma­cio.com, vala­mint az EDE face­book és ins­ta­gram olda­lá­ra is. Eze­ken a felü­le­te­ken a dez­in­for­má­ció jelen­té­sét, fel­is­me­ré­sé­nek lehe­tő­sé­ge­it, szem­lé­le­tes pél­dá­it lehet talál­ni, vala­mint a témá­ban érin­tett szü­lők­kel készí­tett inter­jú­kat; illet­ve egy online játé­kot, a Mani­pu­lá­tor Műhelyt tud­ják a láto­ga­tók kipró­bál­ni, amin keresz­tül meg­is­mer­he­tik egy álhír­gyár működését.

A pro­jekt­ben részt­ve­vő szer­ve­ze­tek:
Ember­ség Ere­jé­vel, Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, Lak­musz, Magyar Hel­sin­ki Bizott­ság, Nyom­tass­Te­is, Taní­ta­nék, Poli­ti­cal Cap­ital és a Kovász Közösség.

A prog­ram meg­va­ló­su­lá­sát az ECAS és az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sa tet­te lehetővé*.

*Lét­re­jött az Euró­pai Unió társ­fi­nan­szí­ro­zá­sá­val.
A kifej­tett néze­tek és véle­mé­nyek azon­ban csak a szerző(k)éi, és nem fel­tét­le­nül tük­rö­zik az Euró­pai Unió vagy az Euró­pai Bizott­ság véle­mé­nyét. Eze­kért sem az Euró­pai Unió, sem a támo­ga­tást nyúj­tó ható­ság nem tehe­tő felelőssé.