02 05

A Tiszta Szavazás Koalíció választás napi tapasztalatainak összegzése


Önkén­tes jelen­lét­tel véd­tük a demok­rá­ci­át
A Tisz­ta Sza­va­zás Koa­lí­ció válasz­tás napi tapasz­ta­la­ta­i­nak összegzése

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, a Poli­ti­cal Cap­ital, a Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért (TASZ), és az aHang Tisz­ta sza­va­zás néven indí­tott kam­pányt, amely­hez kap­cso­ló­dó­an akti­vis­ta­há­ló­za­tot és jog­se­gély­szol­gá­la­tot üze­mel­te­tett a válasz­tás nap­ján. Kilenc megyé­ben, illet­ve Buda­pes­ten több száz önkén­tes őrszem, szó­ró­lap­osz­tó, és két tucat jogász dol­go­zott azon, hogy a válasz­tá­si vissza­élé­se­ket meg­előz­ze doku­men­tál­ja és beje­lent­se a válasz­tá­si szer­vek­nek. Az őrsze­mek, szó­ró­lap­osz­tók a sza­va­zó­he­lyi­sé­ge­ken kívül figyel­ték, hogy látható‑e válasz­tá­si vissza­élés gya­nú­já­ra okot adó ese­mény (utaz­ta­tás, kam­pány­csend meg­tö­ré­se 150 m‑en belül, lánc­sza­va­zás, sza­va­zat­vá­sár­lás stb.), és együtt­mű­köd­tek a saj­tó mun­ka­tár­sa­i­val ezek doku­men­tá­lá­sá­ban. A jogá­szok segí­tet­tek szük­ség ese­tén a pana­szok, beje­len­té­sek, fel­je­len­té­sek meg­fo­gal­ma­zá­sá­ban. Aláb­bi doku­men­tum a 2022. ápri­lis 3‑án, a válasz­tás nap­ján tapasz­tal­ta­kat fog­lal­ja össze.

A koa­lí­ció

A Tisz­ta Sza­va­zás Koa­lí­ció és kam­pány cél­jai a követ­ke­zők vol­tak: fel­vi­lá­go­sí­tás­sal, figye­lem­fel­hí­vás­sal és jogi segít­ség­nyúj­tás­sal csök­kent­sük az ország­gyű­lé­si válasz­tás nap­ján a válasz­tá­si vissza­élé­sek előfordulását.

Ennek eléré­sé­re érdekében:
 A válasz­tá­si vissza­élé­sek külön­bö­ző for­má­i­nak és azok elke­rü­lé­sé­nek lehe­tő­sé­ge­i­ről a saj­tón keresz­tül tájé­koz­tat­tuk a pol­gá­ro­kat annak érde­ké­ben, hogy csök­ken­jen a
vissza­élé­sek tár­sa­dal­mi elfogadottsága.

 Online kép­zé­se­ken keresz­tül segí­tet­tünk a cse­le­ked­ni kívá­nó pol­gá­rok szá­má­ra fel­is­mer­ni, meg­ér­te­ni, hogy hogyan zaj­lik a válasz­tók jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sa, miért és hogyan mon­da­nak le embe­rek a valós pre­fe­ren­ci­á­juk­nak meg­fe­le­lő válasz­tó­jo­guk­ról vélt elő­nyök, zsa­ro­lás, meg­vesz­te­ge­tés, kény­sze­rí­tés miatt és hogyan lehet ez ellen tenni.

 Civil akti­vis­tá­kat készí­tet­tünk arra, hogy a fel­is­mert válasz­tá­si vissza­élé­sek ese­té­ben beje­len­tést tegye­nek a válasz­tá­si bizott­sá­gok­nál és a rend­őr­sé­gen. Ebben a TASZ for­ró­drót­ján és tere­pen sze­mé­lye­sen elér­he­tő jogá­szok segítettek.

 A válasz­tás előt­ti hetek­ben mind a 19 megyé­ben és Buda­pes­ten jár­tak akti­vis­tá­ink és a fel­vi­lá­go­sí­tás (szó­ró­la­po­zás, beszél­ge­té­sek) mel­lett figyel­ték, hogy vannak‑e lát­ha­tó visszaélések.

Ered­mé­nye­ink:


 A válasz­tás nap­ján 9 megyé­ben és Buda­pes­ten 3 hely­szí­nen dol­goz­tak az akti­vis­ták. Orszá­go­san 65 tele­pü­lé­sen, 90 hely­szí­nen for­dul­tak meg a válasz­tás nap­ján. Emel­lett 15 jogász köz­vet­le­nül akti­vis­ta­cso­por­tok­kal együtt­mű­köd­ve, sok­szor tere­pen dol­go­zott, míg a 7 jogász a köz­pon­ti, bár­ki szá­má­ra elér­he­tő for­ró­dró­ton keresz­tül fogad­ta a panaszokat.


 11 eset­ben nyúj­tot­tunk be válasz­tá­si kifo­gást vissza­élé­sek miatt.

 6 hely­szí­nen tet­tünk rend­őr­sé­gi feljelentést

A válasz­tás nap­ján tapasz­talt vissza­élé­sek típus sze­rint:


I. Utaz­ta­tás

A hatá­lyos tör­vény sze­rint ille­gá­lis válasz­tá­si moz­gó­sí­tás való­sul meg, ha válasz­tó­pol­gá­ro­kat leg­alább 9 utas uta­zá­sá­ra alkal­mas sze­mély­gép­ko­csi­nál nagyobb jár­mű­vel (busz) szál­lít­ják a sza­va­zó­hely­re. De ille­gá­lis moz­gó­sí­tás­ra ad gya­nút az is, ha egy autó a nap folya­mán rend­sze­re­sen for­dul­va nyújt ilyen „szol­gál­ta­tást”. A tör­vény értel­mé­ben kife­je­zet­ten til­tott
ennek a „szol­gál­ta­tás­nak” a nyil­vá­nos hir­de­té­se, füg­get­le­nül a jár­mű kapa­ci­tá­sá­tól: a tila­lom cél­ja a leg­in­kább kiszol­gál­ta­tott cso­por­tok védel­me, a válasz­tá­si eljá­rás­ban való önkén­tes rész­vé­tel biz­to­sí­tá­sa.
A válasz­tás nap­ján majd­nem min­den akti­vis­tánk látott olyan gép­jár­mű­ket, ame­lyek rend­sze­re­sen for­dul­nak a sza­va­zó­kö­rök előtt, és ezek között vol­tak köz­tu­laj­don­ban lévő gép­ko­csik is. Két­sé­get kizá­ró­an a szer­ve­zett szál­lí­tás volt a leg­gya­ko­ribb, nyil­vá­nos­ság­ra került vissza­élés-típus, amit az akti­vis­ták érzé­kel­tek.
Hor­to­bá­gyon már a válasz­tást meg­elő­ző napok­ban érke­zett beje­len­tés arról, hogy Tanya­já­rat néven menet­rend­sze­rű busz­já­ra­tot hir­de­tett meg a Hor­to­bá­gyi Önkor­mány­zat a válasz­tás nap­já­ra, hogy ezzel szál­lít­son sza­va­zó­kat. Olyan fel­hí­vás került ki az önkor­mány­zat hon­lap­já­ra,
mely kife­je­zet­ten a sza­va­zó­he­lyi­ség­hez szál­lí­tást ígér­te önkor­mány­za­ti szer­ve­zés­ben, ami egy­ér­tel­mű jog­sér­tés. A Haj­dú-Bihar megyei 5. szá­mú ország­gyű­lé­si egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­ti válasz­tá­si bizott­ság­nál tett kifo­gás után szom­ba­ton (ápri­lis 2‑án) eltil­tot­ták ettől az önkor­mány­za­tot (Haj­dú-Bihar megye 05. sz. Ország­gyű­lé­si Egyé­ni Válasz­tó­ke­rü­le­ti Válasz­tá­si
Bizott­ság 19/2022. (IV. 2.) OEVB hatá­ro­za­ta), de vasár­nap reg­gel a Tisz­ta sza­va­zás prog­ram helyi őrsze­mei még­is válasz­tók szál­lí­tá­sá­ról tet­tek beje­len­tést. Helyi beszá­mo­ló sze­rint öten száll­tak ki a Hor­to­bá­gyi Önkor­mány­zat „Daróczi Ignác terv” fel­ira­tú bor­dó kis­bu­szá­ból vasár­nap reg­gel a Hor­to­bágy 1‑es szá­mú sza­va­zó­kör­nél. Sza­va­zás után a busz fel­vet­te és elvit­te az uta­so­kat.
A Ország­gyű­lé­si Egyé­ni Válasz­tó­ke­rü­le­ti Válasz­tá­si Bizott­ság (a továb­bi­ak­ban min­den­hol:
OEVB) ápri­lis 2‑i hatá­ro­za­tá­ban azt mond­ta ki, hogy a Hor­to­bá­gyi Önkor­mány­zat, a Tanya­gond­no­ki szol­gá­lat és a Helyi válasz­tá­si bizott­ság meg­sér­tet­te a válasz­tá­si eljá­rá­si tör­vényt. Fel­szó­lí­tá­suk­ra az önkor­mány­zat levet­te hon­lap­já­ról a busz­já­rat­ról szó­ló fel­hí­vást. Válasz­tás­na­pi beje­len­té­sünk ered­mé­nye­kép­pen dél­előtt 10 körül abba­ma­radt a szál­lí­tás. – itt nincs, a meg­hir­de­tés miatt volt!
A 444.hu cik­ke az esetről.

Hason­ló eset tör­tént a Bara­nya megyei Heles­fán, ahol szin­tén önkor­mány­za­ti tulaj­don­ban lévő kis­busz vett részt sza­va­zók szál­lí­tá­sá­ban a dél­előt­ti órák­ban. A kifo­gást az OEVB elbí­rál­ta, jog­sér­tést álla­pí­tot­tak meg (Bara­nya megyei 04. sz. Ország­gyű­lé­si Egyé­ni Válasz­tó­ke­rü­le­ti Válasz­tá­si Bizott­ság 31/2022. (IV. 5.) OEVB határozata).

Gyön­gyö­sön is beje­len­tést tet­tek akti­vis­tá­ink a rend­őr­sé­gen ami­att, hogy két autó lát­ha­tó­an több­ször is sza­va­zó­kat szál­lí­tott. A rend­őr­ség a hely­szí­nen a panaszt fel­vet­te, de intéz­ke­dés nem tör­tént. A tele­pü­lé­sen két ügy­ben benyúj­tott válasz­tá­si kifo­gást eluta­sí­tot­ták a bizo­nyí­té­kok elég­te­len­sé­ge miatt, illet­ve azért, mert a sze­mély­gép­jár­mű­ves szál­lí­tást nem tekin­tet­ték töme­ges szál­lí­tás­nak (Heves megye 2. sz. Ország­gyű­lé­si Egyé­ni Válasz­tó­ke­rü­le­ti Válasz­tá­si Bizott­ság 15/2022. (III. 22.) és 16/2022. (III. 22.) határozata).

Far­kas­lyuk tele­pü­lé­sen sza­va­zók töme­ges szál­lí­tá­sá­ra sor került. Az ese­mé­nyek miatt benyúj­tott kifo­gást az OEVB meg­fe­le­lő bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban eluta­sí­tot­ta, és így tett a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság (a továb­bi­ak­ban min­den­hol: NVB) is a fel­leb­be­zés kap­csán, arra hivat­koz­va, hogy nem buszos szál­lí­tás tör­tént, egye­bek­ben pedig nem volt bizo­nyít­ha­tó, hogy mely tele­pü­lé­sen készül­tek a bizo­nyí­ték­ként csa­tolt fény­ké­pek (Bor­sod-Aba­új-Zemp­lén megye 3 szá­mú OEVB 29/2022. (IV. 08.) hatá­ro­za­ta, illet­ve a NVB 360/2022. sz. határozata).

Alsó­zsol­cán és Fel­ső­zsol­cán is válasz­tó­pol­gá­rok töme­ges szál­lí­tá­sa miatt kerül­tek benyúj­tás­ra kifo­gá­sok, melyek­nek az OEVB – a jog­sér­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­val – rész­ben helyt adott, de jog­kö­vet­kez­mé­nye­ket nem alkal­ma­zott a meg­ál­la­pí­tá­son túl (Bor­sod-Aba­új-Zemp­lén megye 3. szá­mú OEVB 24/2022. (IV. 06.) sz. hatá­ro­za­ta, illet­ve 25/2022. (IV. 8.) sz. határozata).

Tisza­vas­vá­ri­ban a válasz­tó­pol­gá­rok töme­ges szál­lí­tá­sa miatt benyúj­tott kifo­gást eluta­sí­tot­ták, melyet a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság is hely­ben hagyott arra hivat­koz­va, hogy nem buszos szál­lí­tás tör­tént, egye­bek­ben pedig nem volt bizo­nyít­ha­tó, hogy szál­lí­tott sze­mé­lyek való­ban válasz­tó­pol­gá­rok vol­tak (Sza­bolcs-Szat­már-Bereg megye 2. sz. OEVB 30/2022. (IV. 9.) hatá­ro­za­ta, illet­ve a NVB 359/2022. sz. határozata).

Nyír­bá­tor­ban a válasz­tó­pol­gá­rok töme­ges szál­lí­tá­sa miatt benyúj­tott kifo­gást az OEVB eluta­sí­tot­ta, a dön­tés ellen benyúj­tott fel­leb­be­zés­sel hason­ló­an tett az NVB is (Sza­bolcs­Szatmár-Bereg megye 6. sz. OEVB 21/2022. (IV. 8.) hatá­ro­za­ta, illet­ve a NVB 358/2022. sz. hatá­ro­za­ta). Az indo­ko­lás sze­rint nem volt meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a bizo­nyí­ték­ként csa­tolt fény­ké­pek mely tele­pü­lé­sen készül­tek, illet­ve az sem, hogy a szál­lí­tás­ra nyil­vá­nos fel­hí­vás került vol­na köz­zé­té­tel­re vagy autó­busszal tör­tént volna.

Továb­bi sze­mély­au­tós utaz­ta­tást tapasz­tal­tak akti­vis­tá­ink Zala­ko­már­ban is, de nem került benyúj­tás­ra kifo­gás a meg­fe­le­lő bizo­nyí­té­kok hiá­nya miatt.

Azt ATV hír­adá­sa a buszoz­ta­tá­sok­ról.
A 168 óra cik­ke a buszoz­ta­tá­sos ese­tek­ről.
Cikk a Blikk­ben a heles­fai esetről.

II. Aján­dé­ko­zás

Makón ápri­lis 3‑án dél­előtt a Tuli­pán utcai és a Király­he­gye­si utcai sza­va­zó­kör előtt őrsze­me­ink arra let­tek figyel­me­sek, hogy kora reg­gel­től 2–3 autó órá­kon keresz­tül vissza­té­rő­en meg­állt a két érin­tett sza­va­zó­kör előtt, kiszáll­tak belő­le sza­vaz­ni igyek­vő embe­rek, majd a sza­va­zás után a sza­va­zó­kö­rök­től nem messze lévő Beth­len utca 11. címen lévő telek­re szál­lí­tot­ták őket ugyan­ezek­kel az autók­kal. A helyi sza­va­zók elmon­dá­sa sze­rint azért ez a telek volt az autók cél­pont­ja, mert itt „a meg­fe­le­lő hely­re behú­zott sza­va­za­tért 5 adag húst adtak a disz­nó­vá­gás­ból vissza­ma­radt húsok­ból” nekik. A Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint nem csu­pán az tekint­he­tő bűn­cse­lek­mény­nek, ha pén­zért vásá­rol­ják meg az állam­pol­gá­rok sza­va­za­ta­it, hanem az is, ha bár­mi­lyen anya­gi ellen­szol­gál­ta­tást (pél­dá­ul élel­mi­szert) aján­la­nak cse­ré­be, emel­lett a válasz­tó­jo­got érin­tő jóhi­sze­mű jog­gya­kor­lás sérü­lé­se is fel­me­rült az eset kap­csán. A szem­ta­núk úgy dön­töt­tek, hogy rend­őrt hív­nak a Tuli­pán utcai sza­va­zó­kör­höz és fel­je­len­tést tesz­nek. A rend­őrök ki is men­tek a hely­szín­re, azon­ban a szem­ta­nú­kat a helyi válasz­tá­si bizott­ság­hoz irá­nyí­tot­ták arra hivat­koz­va, hogy nem az ő hatás­kö­rük intéz­ked­ni. A rend­őr­ség eljá­rá­sa prob­lé­más volt, hiszen azon­na­li intéz­ke­dé­si köte­le­zett­sé­gük lett vol­na annak érde­ké­ben, hogy a továb­bi tör­vény­sér­tő cse­le­ke­de­tek elkö­ve­té­sét meg­aka­dá­lyoz­zák, ezért a hely­szí­nen lévő jogász az ügyész­ség­hez for­dult, akik uta­sí­tot­ták a rend­őr­sé­get az eljá­rás­ra. A sza­va­zat­vá­sár­lás miatt az OEVB-hez benyúj­tott kifo­gást nem bírál­ták el határ­idő­ben. A Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság­hoz for­dul­tunk azért, hogy álla­pít­sa meg: jog­sér­tés tör­tént azzal, hogy határ­idő­ben nem bírál­ták el a kifo­gást, és uta­sít­sa a válasz­tá­si bizott­sá­got a dön­tés­re. Az NVB meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy jog­sza­bály­sér­tés tör­tént, ami­ért a kifo­gást nem bírál­ta el határ­idő­ben az OEVB és uta­sí­tot­ta azt az elbí­rá­lás­ra (NVB 367/2022. szá­mú hatá­ro­za­ta). Ezt köve­tő­en az OEVB elbí­rál­ta a kifo­gást és azt a bizo­nyí­té­kok elég­te­len­sé­gé­re hivat­koz­va eluta­sí­tot­ta (Csong­rád-Csa­nád 04. OEVB 30/2022 (IV.15) szá­mú hatá­ro­za­ta). A Zala megyei Zala­ko­már­ban az utaz­ta­tás mel­lett az sza­va­zat­vá­sár­lás aján­dé­ko­zás­sal meg­va­ló­su­ló for­má­já­nak gya­nú­ja merült fel, Az akti­vis­ták beszá­mo­lói sze­rint a sza­va­zók a köze­li kis­bolt­ba men­tek a sza­va­zás után, majd egy­for­ma fehér tás­kák­kal távoz­nak. Ami­kor az önkén­te­se­ink oda­men­tek, a kis­bolt bezárt.


A telex cik­ke a makói hús­osz­tás­ról.
Az ATV hír­adá­sa a makói ügyről.

III. Sza­va­zat­vá­sár­lás

Onga tele­pü­lé­sen videó fel­vé­tel készült arról, hogy a helyi vegyes­bolt­ban isme­ret­le­nek a sza­va­zat­vá­sár­lás rész­le­te­it vitat­ják meg: helyi­ek beszél­get­nek arról, hogy isme­ret­le­nek 10000 forin­tot fizet­nek sza­va­za­to­kért. A videó a műve­lő­dé­si ház köze­lé­ben lévő kis­bolt­ban készült, a helyi­ek bevett gya­kor­lat­ként beszél­tek a sza­va­zat­vá­sár­lás­ról. A vide­ón azt hal­la­ni, hogy 10000 forin­tot adnak egy sza­va­za­tért. A pénzt akkor adják oda a válasz­tó­nak, ha tele­fo­nos fotó­val bizo­nyít­ják, hogy az elvárt hely­re húz­ták az ikszet. Az OEVB azzal uta­sí­tot­ta el a kifo­gást, hogy nem derül ki a fel­vé­tel­ből, hogy kinek a sérel­mé­re vagy kinek az érde­ké­ben szán­dé­koz­nak a sza­va­zat­vá­sár­ló cse­lek­ményt meg­va­ló­sí­ta­ni, továb­bá nem derül ki a fel­vé­tel­ből, hogy a sza­va­zat­vá­sár­lás tény­le­ge­sen meg­va­ló­sult vol­na, az NVB pedig a benyúj­tott fel­leb­be­zést 5 for­mai okból uta­sí­tot­ta el (Bor­sod-Aba­új-Zemp­lén megyei 6. szá­mú OEVKVB 17/2022. (IV.06.) sz. hatá­ro­za­ta, illet­ve a NVB 247/2022. sz. határozata). 

Az eset­ről készült fel­vé­tel itt lát­ha­tó:
https://www.facebook.com/tisztaszavazas/videos/369540398514978/
https://youtu.be/NWd3c4_7HrU
A HVG cik­ke a hor­to­bá­gyi és az ongai eset­ről. ; 444.hu cik­ke Ongáról

A fen­ti ese­ten túl több (Bor­so-Aba­új-Zemp­lén, illet­ve Sza­bolcs-Szat­már-Bereg megyei) tele­pü­lés­ről jutott el hoz­zánk sza­va­zat­vá­sár­lás gya­nú­ját fel­ve­tő ese­mény, azon­ban ezen ügyek­ben nem kelet­ke­zett érté­kel­he­tő bizo­nyí­ték, enél­kül pedig az ott élő for­rá­sok biz­ton­sá­ga érde­ké­ben nem szá­mol­ha­tunk be a tele­ülé­sek megnevezésével.

IV. Akti­vis­tá­ink zaklatása

A Heves megyei Gyön­gyö­sön a válasz­tá­si vissza­élés­nek tekint­he­tő utaz­ta­tás doku­men­tá­lá­sa köz­ben érte fenye­ge­tés az önkén­tes őrsze­me­in­ket, az autó­ju­kat több­ször is meg­ütöt­ték. Az akti­vis­ták rend­őrt hív­tak, beje­len­tést tet­tek. Hason­ló eset zaj­lott a Bor­sod megyei Alsó­zsol­cán, ahol vél­he­tő­en szin­tén utaz­ta­tás zaj­lott, akti­vis­ta­in­kat itt is meg­fe­nye­get­ték az fel­té­te­le­zett elkö­ve­tők. Nagy­kál­ló­ban a nap folya­mán több­ször is szi­dal­maz­ták és fenye­get­ték az akti­vis­tá­in­kat.
Makón a sza­va­zó­kör előtt zak­lat­ták az akti­vis­tá­in­kat, kame­ráz­ták őket, fel akar­ták rúg­ni a pult­ju­kat, miköz­ben azt kia­bál­ták: “min­den­ki sza­vaz­zon a Fidesz­re”. Az őrsze­mek itt is rend­őrt hív­tak.
A Magyar Hang cik­ke a sza­va­zó­kö­rök előt­ti atro­ci­tá­sok­ról.

Meg­ál­la­pí­tá­sok


A válasz­tá­si vissza­élé­sek mélyen gyö­ke­rez­nek a tár­sa­dal­mi viszo­nyok­ban, nem lehet­sé­ges őket kizá­ró­lag a válasz­tás nap­já­ra kon­cent­rál­va fel­szá­mol­ni. A válasz­tá­si vissza­élé­sek a helyi hatal­mi rend­sze­ren keresz­tül, első­sor­ban a sza­va­zó­he­lyi­sé­gen kívül való­sul­nak meg, és egy részük már a válasz­tás nap­ját meg­elő­ző­en, ami­kor a sza­va­zók aján­dé­kot és aján­la­tot kap­nak.

Eze­ket a vissza­élé­se­ket külö­nö­sen nehéz lelep­lez­ni, hiszen a füg­gő­sé­gi viszony­rend­szer­ben a hie­rar­chia maga­sabb pozí­ci­ó­i­ban lévők fenye­ge­tést jelent­het­nek azok szá­má­ra, akik meg­tör­ve a helyi „nor­má­kat” jelen­tik a vissza­élé­se­ket, ráadá­sul az aján­lat­té­tel­re, kifi­ze­tés­re jel­lem­ző­en nem köz­te­rü­le­ten kerül sor. A „kibe­szé­lő­ket”, „áru­ló­kat” a külön­fé­le jut­ta­tá­sok, elő­nyök meg­vo­ná­sá­val, vagy adott eset­ben fenye­ge­tés­sel bün­tet­he­tik. A válasz­tá­so­kat meg­elő­ző idő­szak­ban foly­ta­tott beszél­ge­té­sek­ből kide­rült, hogy a zárt hie­rar­chi­kus viszo­nyok­ra épü­lő helyi hatal­mi rend­sze­rek­ben maga a válasz­tás­fi­gye­lő tevé­keny­ség is koc­ká­za­tot jelent­het a ben­ne részt­ve­vők szá­má­ra.

A válasz­tá­so­kat meg­elő­ző terep­mun­ka során, illet­ve a válasz­tá­sok nap­ján azt figyel­tük meg, hogy a válasz­tá­si csa­lá­sok, vissza­élé­sek, nem legá­lis befo­lyá­so­lá­si kísér­le­tek egy része nem tuda­to­sul az állam­pol­gá­rok­ban, nem azo­no­sít­ják eze­ket a cse­lek­mé­nye­ket „csa­lás­ként”, még akkor se, ha a köz­vet­len kör­nye­ze­tük­ben tör­tén­nek. Annak érde­ké­ben, hogy növel­jük az
állam­pol­gá­rok tuda­tos­sá­gát és csa­lá­sok­kal kap­cso­la­tos isme­re­te­it, nagyobb hang­súlyt kell fek­tet­nünk a jövő­ben az érin­tet­tek fel­vi­lá­go­sí­tá­sá­ra, tuda­tos­ság­nö­ve­lé­sé­re, edu­ká­ci­ó­já­ra. A jelen­le­gi jogi kere­tek, eljá­rá­sok nem teszik lehe­tő­vé a vissza­élé­sek elle­ni haté­kony fel­lé­pést. A jelen­le­gi sza­bá­lyo­zás a sze­mély­au­tók­kal tör­té­nő töme­ges ille­gá­lis moz­gó­sí­tás szank­ci­o­nál­ha­tó­sá­gát, és így a sza­va­zat­vá­sár­lás vissza­szo­rí­tá­sát nem biz­to­sít­ja. A vissza­élé­sek bizo­nyí­tá­sá­hoz olyan minő­sé­gű és mennyi­sé­gű bizo­nyí­té­kot kell benyúj­ta­nia egy beje­len­tő­nek, ami nagyon nagy­mér­ték­ben meg­ne­he­zí­ti a szem­ta­núk szá­má­ra, hogy beje­len­té­sük­nek jog­kö­vet­kez­mé­nye legyen. A válasz­tá­si jog­or­vos­la­tok kap­csán nagyon szi­go­rú elvi dön­tés szü­le­tett nem­rég a Kúri­án, ami kimond­ja, hogy két­sé­get kizá­ró­an kell bizo­nyí­ta­ni az állí­tá­so­kat. A bizo­nyí­tás során tehát szin­te nyo­mo­zó­ha­tó­sá­gi ala­pos­sá­got vár­nak el olyan sze­mé­lyek­től, akik nyo­mo­zó­ha­tó­sá­gi jog­kö­rök­kel és esz­kö­zök­kel nem ren­del­kez­nek és nem is ren­del­kez­het­nek. A rend­kí­vül magas küszöb a bizo­nyí­tás során önma­gá­ban is elret­ten­tő hatás­sal bír, külö­nö­sen a szél­ső­sé­ge­sen for­ma­li­zált kifo­gás­té­te­li rend­szert. A válasz­tá­si szer­vek jog­gya­kor­la­ta sok szem­pont­ból szét­tar­tó, azo­nos bizo­nyí­té­kok bizo­nyí­tó ere­jé­nek érté­ke­lé­se elté­rő. Továb­bi prob­lé­mát okoz, hogy a válasz­tá­si bizott­sá­gok dön­té­se elle­ni fel­leb­be­zés­re csak az ügy­ben érin­tett kör­nek van lehe­tő­sé­ge, ami a jog­or­vos­la­ti lehe­tő­sé­ge­ket szű­kí­ti.
Hason­ló­an szük­ség van érin­tett­ség iga­zo­lá­sá­ra a Kúria előt­ti felül­vizs­gá­la­ti eljá­rás­ban, ahol a köte­le­ző jogi kép­vi­se­let a jog­or­vos­la­ti lehe­tő­sé­gek továb­bi szű­kí­té­sét ered­mé­nye­zi. A válasz­tá­si bizott­sá­gok­tól és a rend­őr­ség­től is erő­tel­je­sebb beavat­ko­zást várunk el a válasz­tá­si csa­lá­sok vissza­szo­rí­tá­sa érde­ké­ben. Ezen kívül java­sol­juk a válasz­tá­si csa­lá­sok­ra vonat­ko­zó
eljá­rás­ren­dek, jog­sza­bá­lyok felül­vizs­gá­la­tát annak érde­ké­ben, hogy a jövő­ben haté­ko­nyab­ban lehes­sen eljár­ni a válasz­tá­si vissza­élé­sek­kel szem­ben, és a kár­val­lot­tak valós elég­té­tel­ben része­sül­hes­se­nek.
Fon­tos len­ne, hogy a rend­őr­ség, vagy más nyo­mo­zó ható­sá­gok sze­re­pét is átgon­dol­ni a válasz­tá­sok­kal kap­cso­lat­ban. Van rá lehe­tő­ség, hogy a válasz­tá­si idő­szak­ban és a válasz­tás nap­ján is pro­ak­tí­van jár­ja­nak el. Ne csak utó­lag foly­tas­sa­nak nyo­mo­zást a fel­je­len­tő által benyúj­tott bizo­nyí­té­kok men­tén, hanem a válasz­tá­so­kat meg­elő­ző idő­szak­ban a pre­ven­ció érde­ké­ben aktí­van kom­mu­ni­kál­ja­nak a válasz­tá­si csa­lá­sok­ról. Vegye­nek részt az állam­pol­gá­rok infor­má­lá­sá­ban, edu­ká­ci­ó­já­ban. A válasz­tá­sok nap­ján legye­nek gyor­sak, haté­ko­nyak, pro­ak­tí­vak. Jár­ja­nak el saját hatás­kör­ben a vissza­élé­sek lelep­le­zé­se terén, gyűjt­se­nek bizo­nyí­té­ko­kat, tegyék könnyű­vé a fel­je­len­tést, legyen infor­ma­tív a kom­mu­ni­ká­ci­ó­juk a lakos­ság felé. A válasz­tá­sok után ne húzód­ja­nak el az eljá­rá­sok, és azok ered­mé­nye­it aktí­van kom­mu­ni­kál­ják a lakos­ság felé, ezzel erő­sít­ve a másod­la­gos pre­ven­ci­ót.
Szük­sé­ges azt is tuda­to­sí­ta­ni, hogy a bün­te­tő­jog esz­kö­ze­it hasz­nál­va csak az adott jog­ág sza­bá­lyai sze­rin­ti fele­lős­ség­re vonás érhe­tő el, tehát egy nyo­mo­zást köve­tő vád­eme­lés nyo­mán elő­ál­ló elíté­lés a válasz­tá­sok kime­ne­te­lé­re sem­mi­lyen hatás­sal nincs.
Jelen­leg sza­va­zat­szám­lá­ló bizott­ság tag­ja csak a jelöl­tek és jelö­lő szer­vek által dele­gált sze­mély, vagy az önkor­mány­zat által válasz­tott tag lehet. Szük­ség van arra, hogy pár­tok­tól füg­get­len sze­mé­lyek is válasz­tá­si meg­fi­gye­lők lehes­se­nek, és a sza­va­zó­he­lyi­sé­ge­ken belül, civil
sza­va­zat­szám­lá­ló­ként vagy akár a sza­va­zó­he­lyi­sé­gen kívül is doku­men­tál­has­sa, ha rend­el­le­nes­sé­get vagy konk­rét vissza­élést tapasz­tal. Az Euró­pai Uni­ós orszá­gok több­sé­gé­ben biz­to­sí­tott a való­ban pár­tok­tól füg­get­len civil állam­pol­gá­ri válasz­tá­si meg­fi­gye­lés lehe­tő­sé­ge.
Szük­ség van Magyar­or­szá­gon is olyan civil válasz­tá­si meg­fi­gye­lő szer­ve­ze­tek­re, ame­lyek a jelöl­tek­től füg­get­le­nül képe­sek fel­is­mer­ni és jelen­te­ni a ható­sá­gok­nak a vissza­élé­se­ket. A válasz­tá­sok tisz­ta­sá­gá­nak álta­lá­nos elvét job­ban szol­gál­ja, ha olyan meg­fi­gye­lők is van­nak, akik pár­tat­la­nok és objek­tí­ven ellen­őriz­he­tő mód­sze­rek­kel vég­zik a válasz­tá­si meg­fi­gye­lést.
Ráadá­sul képe­sek arra, hogy a sza­va­zó­he­lyi­sé­gen belü­li és a sza­va­zó­he­lyi­sé­gen kívü­li ese­mé­nye­ket is össze­kap­csol­ják. A levél­sza­va­za­tok­kal kap­cso­la­tos ano­má­li­á­kat figye­lem­be véve, ilyen füg­get­len szer­ve­ze­tek műkö­dé­sé­re a hatá­ron kívül is szük­ség van, hiszen
sza­va­zat­szám­lá­ló bizott­sá­gok hiá­nyá­ban a levél­sza­va­za­tok jelen­le­gi sza­bá­lyo­zá­sa szá­mos lehe­tő­sé­get ad a visszaélésekre.

Tisz­ta Sza­va­zás Koa­lí­ció
CKA, aHang, TASZ, Poli­ti­cal Capital

  1. ápri­lis 25.