22 01

“Tudatosítani kell a társadalomban, hogy legyen jelen.” — Interjú Badzsó Angélával, az Összefogás a Balatonért Egyesület közösségszervezőjével

Az Össze­fo­gás a Bala­to­nért Egye­sü­let mind­össze egy éve jött lét­re, abban az idő­szak­ban, ami­kor a Bala­ton-kör­nyé­ki káros beépí­té­sek már rend­szer­szin­tű prob­lé­má­vá vál­tak az ország­ban. Nem vélet­len, hogy az egye­sü­let lét­re­ho­zó­i­nak azóta egy sza­bad per­cük sin­csen, ha min­den olyan helyi ügyet, ami befut hoz­zá­juk támo­gat­ni akar­nak. A hosszú távú cél­juk most az, hogy egy erős ala­po­kon nyúg­vó háló­zat-sze­rű szer­ve­ze­tet hoz­za­nak létre.

Mikor és milyen indít­ta­tás­ból jött lét­re az egyesület?

Nagy­já­ból egy éve ala­kul­tunk meg és őszin­tén szól­va, nem gon­dol­tam vol­na, hogy ilyen magas­sá­gok­ba fogunk eljut­ni vele. A szer­ve­ző­dés kiin­du­ló­pont­ja a tavaly­előt­ti önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok vol­tak. A fris­sen meg­ala­kult bala­ton-kör­nyé­ki önkor­mány­za­to­kon nyom­ták ugyan­is végig rapid módon a Bala­ton-tör­vényt. A hiva­ta­lok­nak mind­eköz­ben nem volt vétó­jo­guk, de nem volt joguk a véle­mé­nye­zé­si  határ­idő hosszab­bí­tás­ra sem. Köz­ben folya­ma­to­san men­tek az átmi­nő­sí­té­sek, spe­ci­á­lis enged­mé­nyek külön­bö­ző vál­lal­ko­zók­nak. Ezt lát­va elő­ször páran csak  Face­book cso­por­tok­ban talál­koz­tunk és beszél­tünk a helyi nehéz­sé­gek­ről, jog­ta­lan­sá­gok­ról és arra jutot­tunk, hogy hosszú távon kell ten­nünk azért, hogy a Bala­ton-kör­nyé­ki tele­pü­lé­se­ken vál­to­zást érjünk el. 

A közös­sé­gi médi­á­ban tör­té­nő szer­ve­ző­dés és akti­vi­tás után mik vol­tak az első lépé­sek, hogyan kezd­té­tek el fel­hív­ni a prob­lé­mák­ra a figyelmet?

Nagyon sok bala­to­ni tele­pü­lés hiva­ta­lát meg­ke­res­tünk a leve­le­ink­kel, ele­in­te azon­ban nem akar­tak szó­ba áll­ni velünk. Ezért akar­tunk hiva­ta­lo­san is egye­sü­let­té vál­ni, hogy komo­lyan vegye­nek min­ket. Azt hoz­zá kell ten­nem, hogy azóta is sokat kel­lett baj­lód­nunk a szer­ve­ze­tünk beik­ta­tá­sá­val, nem iga­zán sze­ret min­ket a jelen­le­gi tör­vény­ho­zás… Tavaly feb­ru­ár­ban lép­tünk fel elő­ször lát­vá­nyo­san, mint civil szer­ve­ző­dés, ami­kor elmen­tünk a Bala­ton­fü­re­di Önkor­mány­zat évin­dí­tó ülé­sé­re, hogy átad­juk az ott jelen lévő füre­di pol­gár­mes­ter­nek a civil  7 pon­tun­kat. Arra nem gon­dol­tunk azon­ban, hogy eze­ket a pon­to­kat  nyil­vá­no­san át is veszik tőlünk! Pedig pon­to­san ez tör­tént: miköz­ben Face­boo­kon live­oz­tuk az ese­ményt, átvet­te a doku­men­tu­mot tőlünk és a várat­lan tör­té­nés miatt hir­te­len több tíz­ez­res néző­szá­mot gene­rál­tunk. Ez az  egy videó óri­á­si lavi­nát indí­tott el. Azóta folya­ma­to­san keres­nek meg min­ket helyi­ek a prob­lé­má­ik­kal, ame­lyek a kör­nye­zet­re káros beépí­té­sek­kel, beru­há­zá­sok­kal van­nak összefüggésben.

Úgy tűnik, hogy hir­te­len nagyon mély víz­be kerül­te­tek. Milyen típu­sú nehéz­sé­gek­kel szem­be­sül­te­tek a szer­ve­ző­dés elején?

Az elmúlt évek­ben loká­li­san dol­goz­tam, ez a sok tele­pü­lést össze­fo­gó szer­ve­ző­dés egy homá­lyos pálya volt nekem. Ren­ge­teg tele­pü­lés ügye­it kel­lett hir­te­len átlát­ni és külön-külön rájuk fókusz­ál­ni, ami elég­gé embert pró­bá­ló fel­adat. Ez azért is nehéz, mert a mi mód­szer­ta­nunk az, hogy min­dig a nul­lá­ról kezd­jük az ügye­ket, min­dent meg aka­runk taní­ta­ni, hogy pél­dá­ul mi jogi­lag a követ­ke­ző lépés, mikor lehet pon­to­san kérel­met benyúj­ta­ni. Az ele­jén igye­kez­tünk végig fog­ni azok­nak az embe­rek­nek a kezét, akik­kel kap­cso­lat­ba léptünk.

El lehet enged­ni egy idő után a kezü­ket azok­nak a közös­sé­gek­nek, akik helyi szin­ten vál­to­zást akar­nak és hoz­zá­tok for­dul­nak? Mikor­tól tud­nak önál­ló­an működni?

Sok min­den miatt lehet az, hogy egy­ál­ta­lán nem akar­nak önál­ló­an működ­ni, ezt meg kell érte­ni. Van aki azt mond­ta, hogy nem vál­lal­ja az arcát, van, aki nagyon idős és már nincs hoz­zá ere­je. Nekik egy­ér­tel­mű­en segí­te­nünk kell. Mos­tan­ra lett vilá­gos azon­ban, hogy ezt java­részt azok­nak kell végig­vin­ni, akik min­ket meg­ke­res­tek. Mi segít­he­tünk a stra­té­gi­á­zás­ban, de az nem műkö­dik, hogy min­dent meg­ol­dunk helyet­tük. Mos­tan­ra már sike­rült ugyan­ak­kor kidol­goz­nunk egy cse­lek­vé­si ter­vet arra, hogy mi van akkor, ha egy­más után fut­nak be hoz­zánk az ügyek. Alsó­ör­sön van már pél­dá­ul helyi koor­di­ná­to­runk is. Ő is azon az állás­pon­ton van, hogy a szer­ve­zet dol­ga­i­val nem fog­lal­koz­na, inkább helyi szin­ten vin­né az ügye­i­ket. Az az elkép­ze­lé­sünk egyéb­ként, hogy háló­za­to­sod­junk, de köz­ben nőjön maga az ÖBE is. 

Mi volt az elmúlt egy év leg­si­ke­re­sebb projektje?

Egy­ér­tel­mű­en a Cso­pa­kon lévő Kere­ke­di-öböl­be ter­ve­zett beru­há­zás meg­aka­dá­lyo­zá­sa volt a leg­na­gyobb sike­rünk, ami gyor­san kapott orszá­go­san média vissz­han­got. Meg­tud­tuk, hogy egy nagy apart­man komp­le­xu­mot ter­vez oda a tulaj­do­nos, szem­be men­ve min­den­fé­le ter­mé­sze­ti és erköl­csi aggállyal. Indo­ko­lat­la­nul ren­ge­teg fát kivág­tak vol­na, ráadá­sul a terü­let, ami addig ter­mé­szet­vé­del­mi öve­zet volt “hir­te­len” meg­szűnt annak len­ni! Ősszel szer­vez­tünk a Kere­ke­di-öböl­be egy kisebb demonst­rá­ci­ót emi­att és ott már a hely­szí­nen elkezd­tek a részt­ve­vők stra­té­gi­áz­ni. Végül fel­je­len­tet­tük a föld­tu­laj­do­nost ille­gá­lis faki­ter­me­lé­sért. A beru­há­zás végül el is maradt.

Hogyan látod, miken buk­hat el egy ilyen pro­jekt, ami­kor nem sike­rül úgy végig­vin­ni, mint a Kere­ke­di-öböl megmentését?

Nagyon össze­tett, hogy min buk­hat el egy ilyen kez­de­mé­nye­zés. Van egy erős embe­ri ténye­ző­je is min­den ügy­nek, ami miatt akár már az ele­jén meg­hi­ú­sul­hat a közös fel­lé­pés. Az embe­rek ugyan­is ország­szer­te féle­lem­ben van­nak tart­va, kis­vá­ro­sok kötőd­nek szo­ro­san a hiva­ta­lok­hoz vagy a pol­gár­mes­te­rek­hez, ráadá­sul min­den­ki ismer min­den­kit.  Bizo­nyos szem­pont­ból, mi, a civi­lek tart­juk a hátun­kat és visel­jük azt pél­dá­ul, hogy azt mond­ja rólunk a kor­mány­mé­dia, hogy “össze vagyunk búto­roz­va Soros­sal”. Engem ez egyéb­ként már nem érde­kel, de a helyi embe­rek, ha meg­hall­ják, hogy Soros, rög­tön vissza­lép­nek ket­tőt — nem akar­ják, hogy rájuk legyen süt­ve ez a bélyeg. Ugyan­ak­kor az  önkor­mány­za­tok  hiva­ta­la­i­ban dol­go­zó­ak  tud­ják, hogy mek­ko­ra média vissz­han­got gene­rá­lunk az ügye­ink­kel és hogy ez milyen káro­kat tud okoz­ni nekik, ezért egy­re komo­lyab­ban vesz­nek minket.

Mivel lehet­ne sze­rin­ted erő­sí­te­ni még job­ban az egye­sü­let­ben for­má­ló­dó közös­sé­get?
Azt látom, hogy az embe­rek nin­cse­nek tisz­tá­ban a saját joga­ik­kal.   Ami­kor meg­ke­res­nek engem este 10-kor Bala­ton­al­má­di­ból, hogy segít­sek beje­len­te­ni vala­mit, akkor az az ember nincs tisz­tá­ban azzal, hogy ezt magán­em­ber­ként ő is meg tud­ja ten­ni, nem kel­lek én hoz­zá fel­tét­le­nül. Azt sem tud­ják átlag­ban az embe­rek, hogy a köz­ér­de­kű adat­igény­lés miről szól. Ezért van az, hogy ami­kor szem­be­sül­nek egy konk­rét üggyel, nem tud­nak fel­lép­ni a saját érde­kük­ben. Sze­rin­tem tuda­to­sí­ta­ni kell a tár­sa­dal­mat, hogy hogyan legyen jelen és ezt a közös­sé­günk­ben is erő­sí­te­ni kell. Éppen ezért sze­ret­nénk a jövő­ben  szer­vez­ni több moz­gal­mi ese­ményt, közös­sé­gi prog­ra­mot.  Sze­rin­tem akár egy közös játék, beszél­ge­tés során is hall­hat olya­no­kat az ember, hogy hogyan tud tuda­to­sab­ban élni és cse­le­ked­ni. Egy­elő­re azon­ban csak online kerek­asz­tal beszél­ge­té­se­ket szer­ve­zünk, leg­kö­ze­leb­bin az ökosz­tisz­té­má­hoz tar­to­zó fogal­ma­kat  fog­juk körül­jár­ni, pél­dá­ul, hogy miért fon­tos a nád, miért ártal­mas a beto­no­zás. A későb­bi­ek­ben pedig sze­ret­nénk meg­hív­ni más zöld civil­szer­ve­ze­te­ket is, hogy együtt gon­dol­kod­junk azon, hogy mit tehe­tünk még együtt vagy egy­má­sért a jövőben.