07 12

Új pályázati lehetőség közösségekkel foglalkozó fiatalok számára!

Az Egye­sült Álla­mok Magyar­or­szá­gi Nagy­kö­vet­sé­ge új pályá­za­tot hír­de­tett, ahol közös­sé­gek­ben tevé­keny­ke­dő fia­ta­lok (21–28 év) jelent­ke­zé­sét várják:

https://hu.usembassy.gov/hu/palyazat-community-engagement-exchange-program/

Ha az aláb­bi téma­kö­rök: civil pár­be­széd és béke­te­rem­tés; nyílt, rész­vé­te­li kor­mány­zás; nők és tár­sa­dal­mi nemek; rezili­en­cia és fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés; vala­mint ifjú­sá­gi sze­rep­vál­la­lás, vala­me­lyi­ké­ben tevé­keny­kedsz és sze­ret­nél magad­nak ame­ri­kai tapasz­ta­la­to­kat gyűj­te­ni, kap­cso­la­to­kat épí­te­ni, akkor min­den­fé­le­képp jelent­kezz a programra!