24 10

Újabb elismerés a civil erőfeszítéseknek

Szent­end­re Város Civil Szer­ve­ze­te díjat kapott eddi­gi tevé­keny­sé­gé­nek elis­me­ré­se­ként a szent­end­rei Civil Kot­ta szer­ve­zet.
Közös­ség­szer­ve­ző­jük pedig Szu­lovsz­ky Ist­ván, akit a váro­sa iránt érzett sze­re­te­te moti­vál­ta, és az ehhez a mun­ká­hoz szük­sé­ges szak­mai tudást a CKA kép­zé­se­in és men­to­rá­lá­sa alatt sajá­tí­tot­ta el.

A díjat azok­nak a közös­sé­gek­nek íté­li oda a város, akik aktív részt­ve­vői a város civil éle­té­nek, tevé­keny­sé­gük­kel, a várost segí­tő kez­de­mé­nye­zé­se­ik­kel, javas­la­ta­ik­kal elin­dít­ják a közös gon­dol­ko­dást, és hoz­zá­já­rul­nak a fej­lesz­té­sek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, taná­csa­ik­kal, véle­mé­nyük­kel elő­se­gí­tik az inno­vá­ció, a kul­tu­rá­lis- és sport élet szín­vo­na­lá­nak eme­lé­sét, a hagyo­má­nyok ápo­lá­sát, más civil szer­ve­ze­te­ket is bevon­nak a város éle­té­be, meg­erő­sít­ve ezzel a tár­sa­dal­mi meg­úju­lás, folyamatát.

Nagyon büsz­kénk vagyunk a Civil Kot­tá­ra, és min­den tag­já­nak gra­tu­lá­lunk kivá­ló munkájukhoz!