21 03

Víz Hete Nyitóesemény

2023. már­ci­us 20. Batty­hány tér

“A rend­szer­ben lévő tisz­ta víz negye­de a sem­mi­be vész itt­hon az elöre­ge­dett cső­há­ló­zat jelen­le­gi  álla­po­ta miatt”  — hang­zott el a 2023. év Víz Hete nyitóeseményén!

„Jövőt a vizek­nek! – Vizet a jövő­nek!” — a Víz Koa­lí­ció idei szlo­gen­je sok­szor elhang­zott a Víz Hete nyi­tó ese­mé­nyén. Mind­ez­zel arra utal­va, hogy miköz­ben nél­kü­löz­he­tet­len a víz a min­den­na­pi éle­tünk­ben, s egy­ben jövőnk zálo­ga, még­is milyen kevés figyel­met for­dí­tunk rá.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­zői által élet­re hívott kez­de­mé­nye­zés, az egye­dül­ál­ló módon vizes szak­em­be­re­ket, önkor­mány­za­ti sze­rep­lő­ket és kör­nye­zet­vé­dő, illet­ve helyi civil cso­por­to­kat tömö­rí­tő Víz Koa­lí­ció cél­ja, hogy  fel­tér­ké­pez­ze a magyar­or­szá­gi víz­hely­ze­tet, és küzd­jön a biz­ton­sá­gos ívó­víz­el­lá­tá­sért.  A Víz Világ­nap­ja köré épí­tett prog­ram­so­ro­zat­tal is  a hazai vízi­köz­mű szol­gál­ta­tás és víz­bá­zis­vé­de­lem fon­tos­sá­gá­ra, és fenn­tart­ha­tó­sá­gá­nak hiá­nyos­sá­ga­i­ra kíván­ják fel­hív­ni a figyelmet.

A meg­nyi­tón Szu­lovsz­ky Ist­ván — a Víz Koa­lí­ció egyik ala­pí­tó­ja,  a Szent­end­rei Civil Kot­ta Egye­sü­let elnö­ke elmond­ta: a szö­vet­ség­ben vég­zett közös mun­ka ébresz­tet­te rá arra, hogy a prob­lé­ma nem az, amit eddig látott!  “Ez már régen nem helyi sajá­tos­ság, hanem rend­szer­szin­tű prob­lé­ma. A Víz­ügy mind­annyi­unk közös ügye!” ‑emel­te ki a közös­ség­szer­ve­ző miköz­ben “lelep­lez­ték” a laj­tos kocsit, mellyel nem­csak az ivó­víz­hi­ányt sze­ret­ték vol­na szim­bo­li­zál­ni, hanem azt a tete­mes víz­vesz­te­sé­get is, amely elfo­lyik a rossz háló­za­tok miatt.

Har­di Péter, Pomáz alpol­gár­mes­te­re sze­rint hiá­ba van víz, ha folya­ma­to­san az a  kér­dés:  eljut‑e az ott­ho­na­ink­ba? Pomá­zon még az 50-es évek­ben épült ki az ivó­víz­há­ló­zat. Akkor helyi pol­gá­rok adtak pénzt koráb­ban a régi háló­zat bőví­té­sé­re, fel­újí­tá­sá­ra. Pár évvel ezelőtt azon­ban az állam átvet­te, „einstan­dol­ta” a vízi­köz­mű vagyont, de azóta sem kap­tak cse­ré­be a helyi­ek sem­mit. Pon­to­sab­ban kap­tak: cső­tö­rést és víz­hi­ányt a  kar­ban­tar­tás helyett. Pomá­zon az elmúlt évek­ben min­den hét­re jutott egy cső­tö­rés. Komoly aggo­da­lom, hogy ez napi szin­tű prob­lé­má­vá vál­hat a településen.

Pár évti­ze­den belül nem lesz szak­em­ber, aki elvég­zi a cső­ve­ze­té­kek cse­ré­jét! — fes­tet­te le a drá­mai jövőt  Kecs­kés Károly, a Fővá­ro­si Víz­mű­vek Zrt. Mun­ka­he­lyi Szak­szer­ve­ze­té­nek az elnö­ke. A fia­ta­lok  nem jön­nek el dol­goz­ni az ener­gia ága­zat leg­ala­cso­nyab­ban jöve­del­me­ző ágá­ba, a kor­fa pedig nagyon magas. Az idő­seb­bek hama­ro­san nyug­díj­ba men­nek, így olyan sza­ki sem lesz, aki taní­ta­ni tud­ná a jövő nem­ze­dé­két. Folya­ma­to­san düh és indu­lat zúdul a víz­mű­vek­re, a vizes dol­go­zók­ra. Azok­ra a mun­kás embe­rek­re, akik télen nyá­ron, fagy­ban és for­ró­ság­ban is igye­kez­nek helyt­áll­ni, bon­ta­nak, sze­rel­nek sok­szor meg­alá­zó körül­mé­nyek között.

Bálint Móni­ka, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja az alul­ról jövő kez­de­mé­nye­zé­sek ere­jé­ről beszélt. A civil érdek­ér­vé­nye­sí­tés soha­sem egy ember­ről szól, hanem a közös­ség­ről. Sosem az egyén bol­do­gu­lá­sát szol­gál­ja, hanem a köz­jó­ért cse­lek­szik. A vál­to­zás érde­ké­ben szer­ve­ződ­ni kell! — taná­csol­ta mindenkinek.