29 05

Wellnesselj civil módra!

Egy tábor sike­res­sé­gé­nek kul­csa lakó­i­nak jó köz­ér­ze­te. Éppen ezért kiemelt figyel­met for­dí­tunk arra, hogy a szak­mai prog­ra­mok mel­lett lehe­tő­sé­ged nyíl­jon kikap­cso­lód­ni — per­sze amo­lyan sajá­tos civil módon. Hiszen tud­juk, egy civil 24 órá­ban civil.

A tábor min­den nap­ján, ebéd után 14:00–16:00-ig kötet­len sza­bad­idős prog­ra­mok segí­tik a fel­töl­tő­dést, köz­ben pedig össze­köt­jük a kel­le­mest a hasz­nos­sal: az infó­á­ra­dá­son kívül teret adunk a kre­a­ti­vi­tás­nak, a sport­nak, a játék­nak és a pihe­nés­nek is.

A Well­ness hely­szí­nek több­sé­ge a két­órás well­ness sávon túl, a szü­ne­tek­ben és estén­ként is nyit­va tart. A leg­hosszab­ban a Gye­rek­sa­rok, amely­nek önkén­te­sei a szak­mai prog­ra­mok ide­jén is vál­lal­ják a gye­re­kek foglalkoztatását!


A Civil Wellness keretében az alábbi helyszínek és témák lesznek elérhetőek:


Gye­rek­sa­rok: Nem tudom hova ten­ni a gye­re­ket az OT ide­je alatt. Vihe­tem magam­mal? Hát per­sze! A szer­ve­zett prog­ra­mok alatt fel­ügye­le­tet biz­to­sí­tunk nekik a Gye­rek­sa­rok­ban, ahol játé­kok­kal, mesék­kel fog­lal­juk le őket, míg a fel­nőt­tek az elő­adá­so­kon, work­sho­pok­ban vesz­nek részt. Kér­jük, hogy mielőbb jelez­zé­tek, hogy hány, milyen korú gye­re­ket hoz­ná­tok magatokkal.

Sport, sza­bad­idő: Tol­las, röpi, ping-pong, tár­sas, kár­tya, sakk? Köl­csö­nözd ki a sport­esz­kö­zö­ket, vagy ülj be a társasasztalhoz.

Tema­ti­kus sát­rak, hely­szí­nek: Láto­gas­sa­tok el a Szivárvány‑, a Roma- és a Zöld sátor­ba, és beszél­ges­se­tek a moz­gal­mak helyzetéről.

Kre­a­tív sarok és shop: Menő a moli­nó, pazar a póló, csúcs a kitű­ző, és amúgy vágod a sten­cilt? A Kre­a­tív sarok­ban tanul­junk egy­más­tól! Ha van olyan kre­a­tív tech­ni­kád, amit szí­ve­sen meg­mu­tat­nál a töb­bi­ek­nek, hozd el! A cso­por­tok már elké­szült cuc­ca­it akár meg is vásárolhatod.

Szak­ér­tői bázis: Van, ami­ben nagyon sok a tapasz­ta­la­tod a közöss­ség­szer­ve­zés kap­csán, és ezt meg­osz­ta­nád más­sal is? Adnál taná­csot, tar­ta­nál elő­adást, len­ne egyéb fel­aján­lá­sod a töb­bi cso­port felé? Vagy éppen új ötle­tek, mód­sze­rek, tech­ni­kák után kutat­nál, ame­lyek segít­het­nek a cso­por­tod elő­re­lé­pé­sé­ben? Eset­leg csak sze­ret­nél utá­na­néz­ni, milyen új kez­de­mé­nye­zé­sek, irá­nyok van­nak manap­ság? Ülj be a Szak­ér­tői bázis olva­só­sar­ká­ba, bön­géssz a fel­aján­lá­sok közül, vagy akát tégy te is fel­aján­lást az üzenőfalon!

Sza­bad­té­ri kiál­lí­tás: A részt­ve­vő cso­por­tok által össze­ál­lí­tott, saját bemu­tat­ko­zó anya­guk kiállítása.

A prog­ra­mok jó idő ese­tén nap­fény­ben, rossz idő ese­tén eső­ben lesz­nek meg­tart­va, az egyéb vál­to­zá­sok jogát is fenn­tart­juk! — önkén­tes szervezők : )


Jelent­ke­zé­si lap →