07 10

100% Kunbábonyt mindenkinek!

Egy sike­res ado­mány­gyűj­tő kam­pány nyo­mán jelen­tő­sen haladt a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kun­bá­bo­nyi kép­zé­si köz­pont­já­nak akadálymentesítése.

Nagyon izgal­mas crowd­fund­ing kam­pá­nyon vagyunk túl! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az Önál­ló­an lak­ni — közös­ség­ben élni cso­port 2019. ápri­lis 15-én indí­tot­ta el közös ado­mány­gyűj­tő kam­pá­nyát, mely­nek a cél­ja az volt, hogy pénzt gyűjt­sünk a kun­bá­bo­nyi kép­zé­si köz­pont akadálymentesítésére.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kép­zé­si köz­pont­ja közel 20 éve fogad­ja a közös­ség­fej­lesz­tő­ket, közös­ség­szer­ve­ző­ket, közös­sé­gi mun­ká­so­kat, akti­vis­tá­kat, hogy kép­zé­se­ken, nyá­ri egye­te­me­ken vegye­nek részt. Az ala­pít­vány az utób­bi évek­ben egy­re hang­sú­lyo­sab­ban fog­lal­ko­zik fogya­té­kos­üggyel is, ennek köszön­he­tő­en prog­ram­ja­ink­ban egy­re nagyobb szám­ban vesz­nek részt kere­kes­szé­kes akti­vis­ták. Fon­tos­nak tar­tot­tuk, hogy a kép­zé­si köz­pont — mely közös­sé­gi szak­mai műhely­ként funk­ci­o­nál — aka­dály­men­tes legyen, így a moz­gás­kor­lá­to­zott részt­ve­vők is élvez­hes­sék a meg­va­ló­su­ló prog­ra­mo­kat, bent­la­ká­sos formában.

Az aka­dály­men­te­sí­tés meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz az aláb­bi fej­lesz­té­sek­re volt szükség:

- aka­dály­men­tes ösvény és rám­pa kiala­kí­tá­sa: 253.000 forint + önkén­tes munka

- aka­dály­men­tes szo­ba és a hoz­zá kap­cso­ló­dó für­dő­szo­ba kiala­kí­tá­sa: 148.000 forint + önkén­tes munka

A fej­lesz­té­sek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges mini­mum: 401.000 forint, az adjukössze.hu‑n gyűj­tött összeg: 391.000 forint.

Össze­sen 61-en támo­gat­ták a kam­pá­nyun­kat 2 és fél hónap alatt.

A leg­ma­ga­sabb ado­mány 40.000 forint volt, átla­go­san 5000 forint körül ado­má­nyoz­tak az emberek.

AKun­bá­bo­nyi Tizek Közös­sé­gi Szö­vet­ke­zet meg­épí­tet­te az aka­dály­men­tes ösvényt és rám­pát, illet­ve kiala­kí­tott egy aka­dály­men­tes für­dő­szo­bát is. A beru­há­zás meg­va­ló­sult, a köz­pont a jelen­le­gi for­má­já­ban azon­ban még nem tel­je­sen aka­dály­men­tes, így újabb fej­lesz­té­sek­re lesz szük­ség annak érde­ké­ben hogy a kép­zé­si köz­pont bár­ki szá­má­ra hasz­nál­ha­tó legyen..

Remek hír és a kam­pány leg­na­gyobb ered­mé­nye, hogy a 2019-es Orszá­gos Talál­ko­zón, júni­us végén hat kere­kes­szé­kes akti­vis­ta tudott meg­száll­ni a hely­szí­nen és részt ven­ni a prog­ra­mo­kon a fej­lesz­té­sek­nek köszönhetően.

Mátyás Lil­la,
Mol­nár Zóra