11 10

A Story of Change applikáció

CoAct!

A Sto­ry of Chan­ge app­li­ká­ció a közös­ség­szer­ve­ző szak­má­ban egy inno­va­tív esz­köz­ként jelent meg 2020. decem­be­ré­ben. Az egy­elő­re csak angol nyel­ven, de hama­ro­san magya­rul is elér­he­tő app letölt­he­tő and­ro­i­dos tele­fo­nok­ra a Play Áru­ház­ból tel­je­sen ingyen.

De mire lehet használni?

Első­sor­ban olya­nok szá­má­ra ajánl­juk, akik kép­zés nél­kül sze­ret­nék meg­győz­ni cél­cso­port­ju­kat, tag­sá­gu­kat, önkén­te­se­i­ket a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­ré­nek hasz­nos­sá­gá­ról. Az appon keresz­tül önál­ló­an tud­nak meg­is­mer­ked­ni a fel­hasz­ná­lók a közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­tá­val, habár egy leegy­sze­rű­sí­tett, a való­ság­ban nem tel­jes mér­ték­ben adap­tál­ha­tó esz­köz­tár­ral gaz­da­god­nak, de egy benyo­mást kap­nak arról, hogyan lehet a tár­sa­dal­mi prob­lé­má­kat megközelíteni.

Amennyi­ben egy fel­hasz­ná­ló ráve­ze­tés nél­kül, önál­ló­an talál rá a Play Áru­ház­ban az app­li­ká­ci­ó­ra, nem fel­tét­le­nül marad cél­ta­la­nul a meg­szer­zett tudás­sal, hiszen az app végén lehe­tő­sé­ge van meg­is­mer­ked­ni olyan szer­ve­ze­tek­kel, akik tud­ják segí­te­ni becsa­tor­ná­zó­dá­sát egy-egy szá­má­ra érde­kes prob­lé­má­val fog­lal­ko­zó szer­ve­zet életébe.

A CoAct! fel­épí­té­se hagyat­ko­zik a közös­ség­szer­ve­zői folya­mat lépé­se­i­re, a fel­hasz­ná­ló a cso­port­ala­kí­tás­sal kez­di a „mun­kát”, amely során fel­tér­ké­pe­zi a poten­ci­á­lis szim­pa­ti­zán­so­kat, érté­ke­i­ket és érde­ke­i­ket. Ezt köve­ti a prob­lé­ma és ügy kivá­lasz­tá­sa és a kam­pány­ter­ve­zés, amely során kivá­laszt­juk a kam­pány­ban alkal­ma­zan­dó esz­kö­zö­ket és elké­szít­jük az érin­tet­tek térképét.

Milyen lehe­tő­sé­ge­ket rejt még az app?

  • egye­di, a fel­hasz­ná­ló által fel­ve­tett prob­lé­mán keresz­tül is végig lehet „ját­sza­ni”;
  • a közös­ség­szer­ve­zés lépé­se­i­hez elmé­le­ti tudást is tár­sít, segí­ti a fel­hasz­ná­lót az elmélyedésben;
  • gya­kor­la­ti esz­köz­ként bevet­he­tő­ek egyes ele­mei akár a tapasz­tal­tabb közös­ség­szer­ve­zők szá­má­ra is, ilyen pl. az érin­tet­tek térképe;
  • össze­köt más orszá­gok szervezeteivel.

Az app letölthető:

https://play.google.com/store/apps/details?id=rms.coact.storyofchange

Hama­ro­san a tel­jes magyar nyel­vű vál­to­zat is elér­he­tő lesz, erről tájé­koz­ta­tunk ben­ne­te­ket, mint ahogy a Sto­ry of Chan­ge pro­jekt továb­bi ter­mé­ke­i­ről és tré­ning­je­i­ről is.