25 03

Organizing in times of crisis – Tréning Katowicében 2024 március

  A CKA is része­se, part­ner­ként, az Orga­ni­zing in Times of Cris­is pro­jekt­nek, mely­nek most a végé­hez köze­le­dünk. Az elmúlt két évben két tré­ning­re is sor került Kun­bá­bony­ban, 2022 és 2023 nya­rán, és min­den tema­ti­ka a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­re­it, tapasz­ta­la­ta­it, lehetőségeit…

Bővebben…

25 03

Mi közös lehet bennünk brit közösségszervezőkkel?

Az Orga­ni­zing in Times of Cris­is pro­jekt kere­té­ben került sor 2024. feb­ru­ár köze­pén egy nem­zet­kö­zi tré­ning­re, Kato­wi­cé­ben. A pro­jekt 7 szer­ve­zet együtt­mű­kö­dé­sé­vel való­sult meg és a végé­hez köze­le­dik, támo­ga­tó­ja az Euró­pai Unió, az Eras­mus+ prog­ram kere­té­ben. Len­gyel, szerb és szlo­vák kol­lé­gá­kon kívül Nagy-Bri­­tan­­ni­á­­ból is jött egy…

Bővebben…

09 03

Szimulációs társasjáték a közösségszervezésről!

Milyen lehe­tő­sé­gei van­nak egy átlag állam­pol­gár­nak, ha sérül az érde­ke? Játsszuk el együtt! Egy szi­mu­lá­ci­ós tár­sas­já­ték segít­sé­gé­vel játsz­va érted meg a közös­ség­szer­ve­zést! Tano­burt egy csen­des kis­vá­ros, de lakói komoly dön­té­sek előtt áll­nak.  Vajon sikerül‑e meg­bir­kóz­ni­uk a nem min­den­na­pi fel­adat­tal a…

Bővebben…

08 11

A szervezés ereje — tanulmány az európai közösségszervező munkáról

Meg­je­lent a Közép- és Kelet Euró­pá­ban dol­go­zó közös­ség­szer­ve­zők tapasz­ta­la­ta­it, sike­re­it össze­fog­la­ló és a közös­ség­szer­ve­ző szak­ma fej­lő­dé­sét bemu­ta­tó tanul­mány­kö­tet, “A szer­ve­zés ere­je” . A tanul­mány­kö­tet­ben szó van a Len­gyel­or­szág­ban zaj­ló klí­ma­vé­del­mi mun­ká­tól  a Szlo­vá­ki­á­ban a roma közös­sé­gek küz­del­me­in át a római…

Bővebben…

11 10

A Story of Change applikáció

CoAct! A Sto­ry of Chan­ge app­li­ká­ció a közös­ség­szer­ve­ző szak­má­ban egy inno­va­tív esz­köz­ként jelent meg 2020. decem­be­ré­ben. Az egy­elő­re csak angol nyel­ven, de hama­ro­san magya­rul is elér­he­tő app letölt­he­tő and­ro­i­dos tele­fo­nok­ra a Play Áru­ház­ból tel­je­sen ingyen. De mire lehet hasz­nál­ni? Elsősorban…

Bővebben…

04 05

Story of Change — Változás nélkül nincs fejlődés!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2019 decem­be­re, a pro­jekt indu­lá­sa óta egyi­ke a Sto­ry of Chan­ge 6 tag­szer­ve­ze­té­nek. Az Eras­mus+ kere­té­ben meg­hir­de­tett lehe­tő­ség­re az ECON (Euro­pe­an Com­mu­nity Orga­ni­zing Net­work) hat tag­szer­ve­ze­te közö­sen pályá­zott, a fő pályá­zó a len­gyel Com­mon Thing Foundation…

Bővebben…