21 01

A tiszta szavazásért szövetkeztünk

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 25+1 éve azért dol­go­zik, hogy az állam­pol­gá­ro­kat képes­sé tegye ön- és közös­sé­gi érde­ke­ik fel­is­me­ré­sé­re és képviseletére.

A válasz­tás az egyik leg­alap­ve­tőbb esz­köz ezek­nek az érde­kek­nek az érvé­nye­sí­té­sé­re, a poli­ti­kai akar­tunk kinyil­vá­ní­tá­sá­ra, még­is sokan nem élnek, élhet­nek vele meg­fe­le­lő­en. Akár azért mert befo­lyá­sol­ják a dön­té­sü­ket, akár azért mert kiszol­gál­ta­tot­tak a hatalomnak.

Négy szer­ve­zet, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, a Poli­ti­cal Cap­ital, a TASZ és az aHang koa­lí­ci­ó­ra lépett, hogy együtt küzd­jön a válasz­tá­sok tisz­ta­sá­gá­ért. A közös kam­pány cél­ja, hogy minél szé­le­sebb kör­ben ismer­tek legye­nek a válasz­tá­si vissza­élé­sek külön­bö­ző for­mái és azok elke­rü­lé­sé­nek lehetőségei.

A válasz­tá­si kam­pá­nyok során a pár­tok, a jelöl­tek egy része min­dig is élt a válasz­tás tisz­ta­sá­gát kikez­dő, oly­kor csak eti­kát­lan, gyak­rab­ban tör­vény­sér­tő esz­kö­zök­kel. Előb­bi kate­gó­ri­á­ba tar­to­zik az ellen­fél lejá­ra­tá­sa vagy a féle­lem­kel­tés. Ami­kor viszont a mun­ka­hely, a köz­mun­ka meg­szer­zé­sé­nek, meg­tar­tá­sá­nak fel­té­te­lé­vé válik a „meg­fe­le­lő hely­re” sza­va­zás, ami­kor kész­pénz, élel­mi­szer­cso­mag jár a lefo­tó­zott sza­va­zó­la­pért, ami­kor az idő­sek ott­ho­ná­ban a gon­do­zot­tak „kezét veze­tik”, válasz­tá­si csa­lás­sal állunk szemben.

A Tisz­ta Sza­va­zás együtt­mű­kö­dés azért szü­le­tett, hogy a válasz­tók minél tuda­to­sab­ban és aktí­vab­ban áll­ja­nak a válasz­tá­sok folya­ma­tá­hoz. Fel­is­mer­jék, ha csa­lás­sal vagy vissza­élés­sel talál­koz­nak, és tegye­nek is azért, hogy minél tisz­tább ver­seny­ben dönt­hes­sünk az ország jövőjéről. 

A kam­pány­hoz bár­ki csat­la­koz­hat, aki ten­ni sze­ret­ne a válasz­tá­sok tisz­ta­sá­gá­ért vagy támo­gat­ná ezen törekvéseinket:

  • Ha akti­vis­ta­ként segí­te­néd majd a válasz­tás tisz­ta­sá­gá­nak meg­óvá­sát a válasz­tás nap­ján, akkor írj nekünk a [email protected] címre
  • Várunk online műhe­lye­in­ken, ahol segí­tünk fel­is­mer­ni a válasz­tá­si csa­lá­so­kat, vissza­élé­se­ket. A műhe­lyek idő­pont­jai és a jelent­ke­zés itt elér­he­tő.
  • Ha anya­gi­lag támo­ga­tod a kam­pányt, hoz­zá­já­rulsz, hogy több ember­hez eljut­tas­suk a tisz­ta válasz­tás­hoz szük­sé­ges információkat.

Kövesd tevé­keny­sé­gün­ket a  Face­book-olda­lunkon, illet­ve hon­la­pun­kon!