01 02

Ajándékozz civil szívet kedvesednek Valentin-napon!

Támo­gasd a CKA Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ját leg­alább 5000 Ft-tal, és cse­ré­be Kun­bá­bony kitű­zőt vagy hűtő­mág­nest, vala­mint ezen felül egy civil szí­ves vászon­szaty­rot és az ado­má­nyo­zást tanú­sí­tó kísé­rő­kár­tyát is adunk aján­dék­ba. Lepd meg vele válasz­tot­ta­dat, és legye­tek együtt a civil közös­sé­gek támo­ga­tói! Valen­tin-napi akci­ónk 2021. 02. 14-ig tart!

Támo­gat­ni itt tud­tok ben­nün­nek és kér­lek jelez­zé­tek a köz­le­mény­ben, hogy Valen­tin-napi Civil támogatás!