18 01

BEVEZETÉS A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS GYAKORLATÁBA

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D006)

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zés cél­ja: A részt­ve­vők­kel meg­is­mer­tet­ni a közös­ség­épí­tés gya­kor­la­ti műkö­dé­sé­nek mind­azon fel­té­te­le­it, ame­lyek­nek isme­re­te nél­kül a beavat­ko­zás könnyen célt téveszt­hetA kép­zé­si prog­ram a közös­ség­fej­lesz­tő szak­ma irá­nyá­ban végez érzé­ke­nyí­tést a kép­zés­ben részt­ve­vők szá­má­ra azzal a cél­lal, hogy meg tud­ják ítél­ni a saját közös­sé­gük­ben a szak­ér­tő beavat­ko­zás szük­sé­ges­sé­gét, ill. segí­te­ni tud­ják a közös­ség­fej­lesz­tő szak­em­ber mun­ká­ját a helyi közös­ség tagjaként.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • Betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség
  • Moti­vá­ció a közös­sé­gi cselekvésre

A kép­zés témái:

  • A közös­sé­gi beavat­ko­zás lénye­ge és folyamata
  • A közös­sé­gi beavat­ko­zás embe­ri tényezői