26 06

Csoportdinamika képzés civil szervezeteknek

A kép­zés cél­ja, hogy a közös­ség­szer­ve­zők és közös­sé­gi veze­tők cso­por­tok­kal és cso­por­tok­ban vég­zett szer­ve­zői mun­ká­já­hoz adjon szem­pon­to­kat, mód­sze­re­ket és esz­kö­zö­ket. Neked szól a kép­zés, ha közös­ség­szer­ve­ző­ként vagy közös­sé­gi veze­tő­ként sze­ret­néd job­ban meg­ér­te­ni a cso­port műkö­dé­sét, sze­ret­nél tech­ni­ká­kat és esz­kö­zö­ket a…

Bővebben…

24 04

Közösségszervezés — szervezetépítés képzés Online – 2020.05.08 – 15:00–17:00

ONLINE Építs jól műkö­dő szer­ve­ze­tet! Tudj meg töb­bet a szer­ve­zet­épí­tés­ről és az önkén­te­sek bevo­ná­sá­ról! Idő­pont: 2020. május 8. pén­tek 15:00–17:00 Hely­szín: Online — Zoom A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kép­zést hir­det a civil szer­ve­ze­tek­nek,  közös­ség­szer­ve­zők­nek, akti­vis­ták­nak, infor­má­lis cso­por­tok­nak. Sze­re­tet­tel várunk téged, ha szeretnél…

Bővebben…

24 04

Közösségszervezés — szervezetépítés Képzés — Online – 2020.05.05 – 15:00–17:00

ONLINE Építs jól műkö­dő szer­ve­ze­tet! Tudj meg töb­bet a szer­ve­zet­épí­tés­ről és az önkén­te­sek bevo­ná­sá­ról! Idő­pont: 2020. május 5. kedd 15:00–17:00 Hely­szín: Online — Zoom A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kép­zést hir­det civil szer­ve­ze­tek­nek,  közös­ség­szer­ve­zők­nek, akti­vis­ták­nak, infor­má­lis cso­por­tok­nak. Sze­re­tet­tel várunk téged, ha sze­ret­nél közösen…

Bővebben…

27 10

CKA — Közösségszervezés 2020/21 pályázati felhívás

A kez­de­mé­nye­zés szer­ve­sen kap­cso­ló­dik a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2010-óta tar­tó orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző szak­mai épít­ke­zé­sé­hez, mely­nek 2020–21-es pályá­za­ti fel­hí­vá­sa is a tár­sa­dal­mi önszer­ve­ző­dést, a helyi közös­sé­gek érdek­ér­vé­nye­sí­té­sét kíván­ja erősíteni.

Bővebben…

16 01

KÖZÖSSÉGI VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSÉNEK ALAPJAI

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D007) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: A részt­ve­vők saját hely­ze­tü­ket fel­mér­ve, tár­sa­ik és kör­nye­ze­tük erő­for­rá­sa­it szám­ba véve végig­gon­dol­ják, hogy közö­sen hogyan tud­nak közös­sé­gi vál­lal­ko­zást ala­pí­ta­ni és működ­tet­ni. Cél, hogy ele­mi isme­re­te­ket, alap­ve­tő tájé­ko­zott­sá­got sze­rez­ze­nek a közösségi…

Bővebben…

13 01

KÖZÖSSÉGI VEZETŐ KÉPZÉS

enge­dély szá­ma: E‑000/79/2014/D003) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se infor­má­lis közös­sé­gi veze­tő sze­rep­re, amely­ben a helyi közös­ség aktív tag­ja­i­ként képe­sek irá­nyí­ta­ni a helyi közös­ség szer­ve­ző­dé­sét, cse­lek­vé­sét. A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a…

Bővebben…

13 01

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉS

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D002) A kép­zés óra­szá­ma: 40 óra A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se kül­ső köz­re­mű­kö­dő­ként helyi közös­ség­szer­ve­zé­si fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra. A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni egy közös­sé­gért, amely­nek nem köz­vet­len tag­jai, segí­te­ni a helyi lakos­ság összefogását,…

Bővebben…

18 01

BEVEZETÉS A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS GYAKORLATÁBA

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D006) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: A részt­ve­vők­kel meg­is­mer­tet­ni a közös­ség­épí­tés gya­kor­la­ti műkö­dé­sé­nek mind­azon fel­té­te­le­it, ame­lyek­nek isme­re­te nél­kül a beavat­ko­zás könnyen célt téveszt­het. A kép­zé­si prog­ram a közös­ség­fej­lesz­tő szak­ma irá­nyá­ban végez érzé­ke­nyí­tést a kép­zés­ben részt­ve­vők szá­má­ra azzal…

Bővebben…

17 01

BEVEZETÉS A KÖZÖSSÉGI BEVONÁS MÓDSZEREIBE

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D004) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: Az aktív helyi lako­sok tuda­tos­sá téte­le a közös­sé­gi tevé­keny­ség vég­zé­sé­re, a közös­ség bevo­ná­sát cél­zó főbb mód­sze­rek meg­is­me­ré­se és gya­kor­lá­sá­ra. Cél továb­bá a moti­­vá­­ció-épí­­tés a továb­bi tanu­lás­ra. A kép­zé­si prog­ram­ba való…

Bővebben…