20 03

A Víz Hete 2024 programsorozat országos eseményei

Víz.Jövő.Időben. A Víz Hete 2024 orszá­gos prog­ram­so­ro­zat során eddig csak­nem 30 szer­ve­zet csat­la­ko­zott a Víz Koa­lí­ci­ó­hoz, akik 2024. már­ci­us 20–27 között kínál­nak ország­szer­te prog­ra­mo­kat! Melyik tele­pü­lé­sen? Milyen prog­ram lesz? Ki szer­ve­zi? Gyál Víz­te­lep láto­ga­tás Ele­ven Gyál Göd Film­ve­tí­tés Göd-ÉRT Alsó­göd Tár­sas­já­té­ko­zás Göd-ÉRT…

Bővebben…

11 03

Víz Hete 2024 — Szakmai kerekasztal beszélgetés

REGISZTRÁCIÓ 2024. már­ci­us 21., 16.00–18.30 Mag­net Közös­sé­gi Ház – Ham­vas terem (Buda­pest VI. And­rássy út 98.) Sok min­den tör­tént — DE történt‑e vala­mi? — a Víz Hete 2024 Nyi­tó ren­dez­vé­nye Tavaly ősz óta fel­pö­rög­tek az ese­mé­nyek a hazai vízi­köz­mű ága­zat­ban és…

Bővebben…

06 02

Víz Hete 2024 — Programsorozat

2024.03.20–27.   Nincs ivó­ví­zed? Cső­tö­ré­sek soro­za­ta van a tele­pü­lé­se­den? Veszély­ben a tavad?  Bűz­lik a szenny­víz a pata­kod­ban? Egyet­len kút­ról hor­dod a vizet haza?  Csat­la­kozz Te is a prog­ram­so­ro­zat­hoz! Víz.Jövő.Időben. A Víz Koa­lí­ció a hazai vízi­köz­mű szol­gál­ta­tás, ivó­víz­el­lá­tás és víz­bá­zis­vé­de­lem fenn­tart­ha­tó­sá­gá­nak téma­kö­ré­ben a…

Bővebben…

11 10

Magnetes vagy? Támogasd ingyen a víz ügyét!

Ma már min­den nagy­vál­la­lat­nak van vala­mi­lyen tár­sa­dal­mi fele­lős­ség­vál­la­lá­si prog­ram­ja, de Mag­Net KAP prog­ram­já­nak külön­le­ges­sé­ge, hogy nem a menedzs­ment dönt a pén­zek szét­osz­tá­sá­ról, hanem ők is csak a rájuk eső nye­re­ség­há­nya­dot ajánl­hat­ják fel, a töb­bi­ről pedig ügy­fe­le­ik ren­del­kez­het­nek! Ha Mag­NET Bankos…

Bővebben…

06 06

The Water Coalition is for a safer piped water for everyone

The Water Coa­lit­ion is a Hun­ga­ri­an orga­ni­za­ti­on, in which con­cer­ned civil orga­ni­za­tions, muni­ci­pa­li­ti­es and trade unions work toget­her to map and imp­ro­ve the water situ­a­ti­on in Hun­gary. The Coa­lit­ion was crea­ted by the ini­ti­a­tive of civil orga­ni­za­tions thanks to the…

Bővebben…

29 03

Újra jár a korsó a kútra?

Meg­je­lent a Víz Koa­lí­ció tanul­má­nya, ame­lyet Kun Csa­ba víz­épí­tő mér­nök a 2021 ‑es köz­ér­de­kű ada­tok alap­ján készí­tett. Az ivó­víz­el­lá­tó háló­za­tok 2021. évi álla­pot­jel­lem­zői (A 2020. évi ada­tok­ból készült tanul­mány itt érhe­tő el: https://www.cka.hu/addig-jar-a-korso-a-kutra/)

Bővebben…