14 03

Gömbösné Hideg Viki — közoktatási kaszkadőrnő és kreatív munkás, közösségszervező

Port­ré­so­ro­za­tunk a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 1 éves közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­ban részt vevők­ről.  Viki, egy autis­ta fiú édes­any­ja. Olvasd el, hogyan tud­ta min­den­na­pi éle­tü­ket segí­te­ni érdek­ér­vé­nye­sí­tő mun­ká­já­val! “Köz­ok­ta­tá­si kasz­ka­dőr­nő és kre­a­tív mun­kás vagyok, aki nap mint nap küzd az autis­ta gye­re­ke­kért.  Amikor…

Bővebben…

26 09

Köszönjük az adó 1 %-os felajánlásokat!

Össze­sen 101.802 Ft. ‑ot kap­tunk tőle­tek, ami körül­be­lül 6 helyi műhely meg­szer­ve­zé­sé­re ele­gen­dő.Nagyon köszön­jük, ha támo­ga­tod cél­ja­in­kat, hogy minél több hely­re eljut­has­sunk, és meg­is­mer­tet­hes­sük loká­lis kis cso­por­tok­ban vagy orszá­gos össze­fo­gá­sok­ban a modern közös­ség­szer­ve­zés módszertanát.

Bővebben…