01 03

Jelentkezés — Közösségszervező képzés — 5 napos

Hely­szí­ne: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont A kép­zés­re azok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik sze­ret­nék fele­lő­sen támo­gat­ni  egy közös­ség össze­fo­gá­sát és cse­lek­vé­sét, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja, vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek épí­té­sé­hez.  A kép­zés során…

Bővebben…

27 02

Jelentkezés — Csoportdinamika 3 napos bentlakásos képzés

2023.04.28 – 30. Hely­szí­ne: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont A kép­zés­re azok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik közös­ség­szer­ve­ző­ként vagy közös­sé­gi veze­tő­ként sze­ret­nék job­ban meg­ér­te­ni a cso­port műkö­dé­sét, és sze­ret­né­nek tech­ni­ká­kat és esz­kö­zö­ket a konf­lik­tu­sok keze­lé­sé­re, a cso­por­ton belü­li kom­mu­ni­ká­ció javí­tá­sá­ra. A kép­zés cél­ja, hogy a közösségszervezők…

Bővebben…

21 02

Fontosabb dátumok:

Feb­ru­ár 15. Az egy­sze­rű­sí­tett adó­be­val­lás nyi­lat­ko­za­tát feb­ru­ár 15-ig kell meg­kül­de­ni az adó­ha­tó­ság­hoz. A beval­lást a NAV készí­ti el a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján. Ez a beval­lá­si mód (ha az adó­zó meg­fe­lel a fel­té­te­le­i­nek) jelen­tő­sen csök­ken­ti a papír­mun­kát. Akár már feb­ru­ár 15-én…

Bővebben…

25 01

Varga A. Tamás a Civil Kollégium egykori szellemi vezetője

Szak­mai élet­út „Az 1954. évi kény­sze­rű pálya­vá­lasz­tás­kor úgy dön­töt­tem, hogy ha már nem mehe­tek a makói gim­ná­zi­um­ba, akkor olyan tech­ni­ku­mot válasz­tok, mely válasz­tás­sal a fővá­ros­ba kerül­he­tek. Tit­kon azért tet­tem ezt, mert az osz­tá­lyunk­ból egy lány is jelent­ke­zett egy buda­pes­ti középiskolába,…

Bővebben…

19 01

Amerikai ösztöndíjprogram 2023–2024- online tájékoztató — Jelentkezés

GLC Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip — ame­ri­kai ösz­tön­díj prog­ram!Sze­ret­nél Ame­ri­ká­ba utaz­ni, érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés?Mi is ez pon­to­san? Miről szól a GLC Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip prog­ram?Segí­tünk a dön­tés­ben, hogy ott van‑e a helyed a GLC PF prog­ram jelent­ke­zői között!Ha úgy érzed szük­sé­ged van rá,…

Bővebben…

14 01

Jelentkezés — Fenntarthatóság- közösségi cselekvés 3 napos bentlakásos képzés

2023.06.02–04. Hely­szí­ne: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont A kép­zés cél­ja, hogy erő­sít­se a ter­mé­sze­ti és tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­hez való fele­lős állam­pol­gá­ri viszo­nyu­lást, a tuda­tos fenn­tart­ha­tó­sá­gi szem­pon­to­kat szem előtt tar­tó élet­vi­tel képes­sé­gét és fej­lessze azo­kat a tár­sas kom­pe­ten­ci­á­kat, ame­lyek segí­tik az egyént a helyi…

Bővebben…