14 01

Bevezetés a közösségszervezésbe / a közösségi érdekérvényesítés alapjai

Bent­la­ká­sos kép­zés, 24 órás kép­zés Hely­szín: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont.  A kép­zés idő­tar­ta­ma: 2023. ápri­lis 14–16.Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. már­ci­us 14. A Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be kép­zé­sünk­re olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik készek veze­tő sze­re­pet vál­lal­ni közös­sé­gük­ben, elkö­te­le­ződ­ni egy tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­ság meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már…

Bővebben…

28 11

Végéhez ért a Story of Change projekt. — Beszámoló az eredményeinkről

Idén nyá­ron lezá­rult a közel 3 évvel ezelőtt (2019 decem­be­ré­ben) indult pro­jek­tünk, a Sto­ry ofChan­ge. A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány továb­bi 5 part­ner­szer­ve­zet­tel sike­re­sen tel­je­sí­tet­te az Eras­mus+által finan­szí­ro­zott pro­jekt vál­la­lá­sa­it.Pro­jekt­part­ne­re­ink vol­tak: Len­gyel­or­szág­ból a Com­mon Thing Foun­da­ti­onhttps://rzeczspoleczna.pl/en/home/ Szlo­vá­ki­á­ból a Cen­ter for Community…

Bővebben…

18 10

Családünnep — Regisztrációs lap

Talál­koz­zunk októ­ber 28-án a CKA Csa­lád­ün­ne­pen, és ünne­pel­jük közö­sen a CKA Csa­lád – Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Háló­za­tá­nak elin­du­lá­sát! Hely­szín: Pre­mi­er Kult­ca­fe, 1085 Buda­pest, Üllői út 2–4.Idő­pont: 2022. októ­ber 28. (pén­tek) 16:30–20:00 A ter­ve­zett prog­ram: 16:30–17:00: Érke­zés, regiszt­rá­ció17:00–18:00: Meg­nyi­tó, vetí­té­sek és visszatekintés…

Bővebben…

28 09

Jelentkezés közösségszervezés, közösségi érdekérvényesítés — háromszor egynapos online képzésére — BETELT

A kép­zés BETELT! Jelen­leg vár­lis­tá­ra tudunk fel­ven­ni!A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év, leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen. Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, Zoom alkal­ma­zá­sok megléte.

Bővebben…

28 09

Jelentkezés forrásteremtés képzésre — BETELT!

A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év, leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen. Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, Zoom alkal­ma­zá­sok meg­lé­te. Ked­ves jelent­ke­zők, a kép­zés betelt, ha meg­adod az…

Bővebben…

28 09

Jelentkezés kommunikációs online képzésre!

A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év, leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen. Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, Zoom alkal­ma­zá­sok megléte.

Bővebben…