22 03

DEEP-linking Youth – Digitális ökoszisztéma a fiatalok e‑részvételéért

Az Eras­mus+ euró­pai uni­ós prog­ram támo­ga­tá­sá­ban való­sul meg a 2016. feb­ru­ár­ban indult újabb nem­zet­kö­zi pro­jek­tünk, mely­nek cél­ja az euró­pai fia­ta­lok állam­pol­gá­ri akti­vi­tá­sá­nak növe­lé­se haté­kony digi­tá­lis öko­szisz­té­ma kiala­kí­tá­sá­val.  A pro­jekt hat euró­pai ország­ból érke­ző part­ne­rek (Bel­gi­um, Izland, Hor­vát­or­szág, Bul­gá­ria, Ang­lia és Magyar­or­szág) együtt­mű­kö­dé­sé­vel való­sul meg. Első sza­ka­szá­ban a jelen­le­gi digi­tá­lis médi­u­mo­kat fel­tér­ké­pe­ző kuta­tást vég­zünk, mellyel pár­hu­za­mo­san elkez­dő­dött annak a digi­tá­lis plat­form­nak a kiala­kí­tá­sa, mely a fia­ta­lok euró­pai állam­pol­gá­ri akti­vi­tá­sát segí­ti. Ennek tovább­fej­lesz­té­sé­re két tábort szer­ve­zünk, Kun­bá­bony­ban, illet­ve Hor­vát­or­szág­ban. A pro­jekt 2017 októ­be­ré­ben zárul. 

Az euró­pai pol­gá­rok két­har­ma­da úgy véli, hogy sem­mi bele­szó­lá­sa nincs az EU műkö­dé­sé­be. 40%-uk azon­ban köz­vet­le­nül sze­ret­né befo­lyá­sol­ni a dön­tés­ho­za­ta­li folya­ma­to­kat. Vajon te is közé­jük tar­to­zol? A digi­tá­lis esz­kö­zök lehe­tő­vé teszik, hogy kitá­gít­suk a részt­ve­vők körét, és mi is hatást gya­ko­rol­junk az EU dön­tés­ho­za­ta­li folya­ma­ta­i­ra, meg­ha­lad­va a jelen­le­gi kon­zul­tá­ci­ók mene­tét, és a zárt struk­tu­rált pár­be­szé­det. Ráadá­sul a gya­kor­lat azon­túl, hogy zárt, a fia­ta­lok szá­má­ra nem is vonzó.

Annak elle­né­re, hogy twe­etek, posz­tok mil­li­ói kerül­nek a vir­tu­á­lis tér­be nap mint nap, előt­tünk álló kihí­vás, hogy a fia­ta­lok véle­mé­nyét, állás­pont­ját a poli­ti­kai dön­tés­ho­zók szá­má­ra is haté­ko­nyan továb­bít­suk, átlát­ha­tó­vá tegyük. Egy digi­tá­lis öko­szisz­té­ma kiala­kí­tá­sa éppen erre hivatott.

A 2016-ban indu­ló „Deep-link­ing Youth”-projekt cél­ja, hogy egy olyan jól műkö­dő digi­tá­lis öko­szisz­té­mát hoz­zunk lét­re a fia­ta­lok szá­má­ra, amellyel esz­közt kap­nak a való­di hatásgyakorlásra.

Ennek egy kuta­tás adja az elmé­le­ti hát­te­rét, amely­ben a meg­lé­vő online műkö­dé­se­ket, digi­tá­lis média­tar­tal­ma­kat ele­mez­zük, kiegé­szít­ve a digi­tá­lis pszi­cho­ló­gia esz­köz­rend­sze­ré­vel. A kuta­tás tapasz­ta­la­ta­i­ra épül a pro­jekt szoft­ver­fej­lesz­té­si sza­ka­sza, amellyel meg­te­remt­jük a teret a fia­ta­lok szá­má­ra, egy digi­tá­lis plat­form kiala­kí­tá­sá­val, hogy aktív EU állam­pol­gá­rok­ká vál­has­sa­nak. Célunk, hogy part­ne­ri viszonyt épít­sünk a fia­tal EU-tagok, és a dön­tés­ho­zók között. Mi köz­vet­le­nül épí­tünk a fia­ta­lok véle­mé­nyé­re, így Magyar­or­szá­gon is tábort szer­ve­zünk, mialatt tesz­tel­jük és közö­sen ala­kít­juk tovább azt a digi­tá­lis felü­le­tet, amely a pro­jekt végé­re min­den fia­tal EU-állam­pol­gár­nak esélyt ad a sza­bad véleménynyilvánításra.

Part­ne­re­ink:

  • The Euro­pe­an Citi­zen Acti­on Ser­vi­ce (ECAS) – A brüssze­li szék­he­lyű nem­zet­kö­zi non-pofit szer­ve­zet a 24 éve dol­go­zik azon, hogy az EU állam­pol­gá­rai haté­ko­nyab­ban részt vehes­se­nek a dön­tés­ho­za­ta­li folya­ma­tok­ban – 150 civil szer­ve­zet háló­za­tát fog­ják össze. Pro­jekt­gaz­da­ként fele­lő­sek a lebo­nyo­lí­tá­sért, illet­ve a jó-gya­kor­lat euró­pai szin­tű beágyazásáért.
  • The Con­sul­ta­ti­on Ins­ti­tu­te (TCI) – Bedfordshire
  • Era­mus Stu­dent Net­work – Brüsszel
  • Pro­In­fo – Bulgária
  • GONG – Hor­vát­or­szág
  • Citi­zens Foun­da­ti­on – Reyk­ja­vík