10 09

Duplázzuk meg a családi pótlékot!

Az Esély Labor Egye­sü­let Mél­tó Meg­él­he­tés Mun­ka­cso­port­ja petí­ci­ót indí­tott el a csa­lá­di pót­lék meg­dup­lá­zá­sá­ért. Az online petí­ci­ót eddig 36 ezren írták alá.

A jelen­le­gi krí­zis­ben még nagyobb hang­súlyt kap az, hogy a mél­tó meg­él­he­tés min­den­kit meg­il­les­sen, külö­nö­sen igaz ez a jár­vány gaz­da­sá­gi hatá­sa miatt egy­re lehe­tet­le­nebb hely­zet­be kerü­lő, az úgy­ne­ve­zett dol­go­zói sze­gény­ség­ben élő családokra.

A csa­lá­di pót­lék a gyer­mek­sze­gény­ség meg­elő­zé­sé­nek és a tár­sa­dal­mi krí­zis elke­rü­lé­sé­nek fon­tos esz­kö­ze. A támo­ga­tás össze­ge ugyan­ak­kor 2009 óta nem emel­ke­dett, pedig az évek során szá­mos tár­sa­dal­mi vál­ság­gal és komoly inf­lá­ci­ó­val kel­lett a csa­lá­dok­nak szem­be nézniük.

Az Esély Labor és a Mél­tó Meg­él­he­tés Mun­ka­cso­port nyílt levél­ben for­dult az ügy­ben Orbán Vik­tor­hoz, Kásler Mik­lós­hoz, Novák Kata­lin­hoz és Fülöp Atti­lá­hoz. A leve­lük­re érde­mi választ egy­elő­re nem kap­tak, de tovább foly­tat­ják a moz­gal­mu­kat a pót­lék megemeléséért.

A petí­ci­ót itt lehet alárni.