14 02

Mit tehetünk az oktatási szegregáció ellen?

Beszélgető fórum, Kesztyűgyár Közösségi Ház, 2023. február 10.

Akár több száz­ezer is lehet azok­nak a gye­re­kek­nek szá­ma, akik­nek a napi isko­lai jól­lé­tét, hosszú távon pedig a jövő­jét hatá­roz­za meg,  hogy megkapják‑e a szá­muk­ra szük­sé­ges peda­gó­gi­ai gon­dos­ko­dást. Ők azok a sajá­tos neve­lé­si igé­nyű, adott eset­ben szeg­re­gá­ci­ó­ban élő roma vagy épp a hábo­rú elől mene­kü­lő ukrán gye­re­kek, akik a nél­kü­löz­he­tet­len támo­ga­tás nél­kül könnyen kiszo­rul­nak az oktatásból. 

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány egy igaz­sá­go­sabb okta­tá­sért indí­tott cse­lek­vé­si prog­ram­já­nak első állo­má­sa a múlt hét­vé­gén volt Buda­pes­ten. A szak­ér­tő­kön és közös­ség­szer­ve­ző­kön kívül az ország külön­bö­ző része­i­ből érkez­tek  peda­gó­gu­sok és érin­tett szülők.

Az Egyen­lő hoz­zá­fé­rést min­den gyer­mek­nek az okta­tás­ban! elne­ve­zé­sű beszél­ge­tő fórum min­den részt­ve­vő­je egyet­ér­tett abban, hogy a vál­to­zást az  okta­tó mun­kát köz­vet­le­nül segí­tő szak­em­be­rek szá­má­nak az eme­lé­se hoz­hat­ja el. Egy igaz­sá­go­sabb, a hát­rá­nyo­kat kiegyen­lí­te­ni képes okta­tás alap­ját a peda­gó­gi­ai asszisz­ten­sek jelen­tik. Mel­let­tük fon­tos sze­re­pük van a tapasz­ta­la­ti szak­ér­tők­nek, akik képe­sek köz­ve­tí­te­ni, hidat képez­ni az isko­lai mun­ka­tár­sak és a szü­lők között. A hábo­rús öve­zet­ből mene­kü­lő gye­re­kek szá­má­ra pedig a nyel­vi aka­dály­men­te­sí­tést meg­te­rem­tő segí­tő biz­to­sít­ja a bekap­cso­ló­dást az okta­tás­ba. Nél­kü­lük csak a kire­kesz­tett­sé­get élik meg amúgy is trau­mák­kal teli élethelyzetükben. 

A CKA cse­lek­vé­si prog­ram­já­hoz a tár­sa­da­lom egé­szét igyek­szik meg­nyer­ni, hiszen egy igaz­sá­go­sabb okta­tá­si rend­szer mind­annyi­unk­nak a közös érdeke. 

——————————————————————————————-

Kövesd híre­in­ket Face­boo­kon vagy Ins­ta­gra­mon!