11 03

EgyszerGYEREk — Küzdelem az igazságosabb oktatásért!

2024. már­ci­us 23−án 10 órá­tól 14 óráig

Roma­no Kher Buda­pes­ti Roma Műve­lő­dé­si Ház, 1077 Buda­pest, Király utca 67. (bejá­rat a Hárs­fa utca 53 felöl.)

Fon­tos mér­föld­kő­höz ért a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány okta­tás­ügyi cse­lek­vé­si programja.

A mél­tá­nyos, szük­ség­le­te­ken ala­pu­ló okta­tás meg­te­rem­té­sé­ért vég­zett sok éves mun­kánk során szá­mos érin­tet­tel kerül­tünk kap­cso­lat­ba, bele­ért­ve a SNI‑s, roma és mene­kült gye­re­ke­ket, vala­mint a szü­lő­ket és pedagógusokat. 

Köszön­he­tő­en közös mun­kánk­nak két komoly szak­mai anyag is elké­szült, ame­lyek meg­ala­poz­zák mun­kánk jövő­be­ni folytatását. 

Tud­juk, hogy ma Magyar­or­szá­gon sok tíz­ezer tanu­lá­si nehéz­sé­gek­kel küz­dő SNI‑s, szeg­re­gá­ci­ó­ban élő roma és hábo­rú elől mene­kü­lő ukrán gye­rek van. Az ő jövő­jü­ket alap­ve­tő­en meg­ha­tá­roz­za az a képes­ség, hogy kiegyen­lít­sük hát­rá­nya­i­kat, és meg­fe­le­lő okta­tást biz­to­sít­sunk szá­muk­ra. Ehhez több olyan szak­em­ber­re és jogi vál­to­zás­ra van szük­ség, ame­lyek támo­gat­ják az okta­tást és a peda­gó­gi­ai folyamatokat.

Együtt­mű­kö­dé­sünk és támo­ga­tá­sunk kulcs­fon­tos­sá­gú a cél­ja­ink elérésében. 

Sze­re­tet­tel várunk orszá­gos talál­ko­zónk­ra, ahol bemu­tat­juk ered­mé­nye­in­ket és ter­ve­in­ket a jövő­re nézve.

Ter­ve­zett programunk:

10.00 — 12.30  Dél­előt­ti program:

  • Hon­nan indul­tunk, hogyan válasz­tot­tuk az ügyet? — Csor­dás Anett, Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány
  • Autis­ták tovább­ta­nu­lá­si lehe­tő­sé­gei, lehe­tet­len­sé­gei — Fehér­vá­ri Csil­la, Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány
  • Szü­lői-szak­mai össze­fo­gás és együtt­mű­kö­dés kiala­kí­tá­sa az isko­lák­kal és a tan­ke­rü­let­tel — Bró­kés Judit, Auti­Spekt­rum Egye­sü­let elnöke
  • Buda­ka­lá­szi isko­lák meg­ol­dá­sai — Göm­bös­né Hideg Viki, Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány
  • Tapasz­ta­la­ti szak­ér­tők műkö­dé­se a roma gye­re­kek támo­ga­tá­sá­ra — Kot­ricz Kata­lin, Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány
  • Ukrán men­to­rok a mene­kült gye­re­kek mel­lett — Szé­csi Mag­dol­na, Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány
  • Jogi vál­to­zá­sok az elmúlt egy évben — Göm­bös­né Hideg Viki, Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány
  • Ter­ve­zett isko­lai össze­vo­ná­sok követ­kez­mé­nyei — Totyik Tamás, a Peda­gó­gu­sok Szak­szer­ve­ze­té­nek elnöke
  • Hely­zet­kép és szak­po­li­ti­kai javas­lat az ukrán mene­kült gye­re­kek okta­tá­si ellá­tá­sá­ról — Juhász Ágnes, Civil Köz­ok­ta­tá­si Plat­form ügyvivője
  • Mennyi­be kerül­ne a NOKS meg­be­csü­lé­se? — egy kuta­tás utó­éle­te — Vára­di Balázs, Buda­pest Intézet

E B É D

13.00- 14.00  Dél­utá­ni program:

Milyen lépé­sek­re len­ne szük­ség a jövő­ben?  — cso­por­tos közös gondolkodás 

Kér­jük, regiszt­rálj az aláb­bi űrla­pon, amennyi­ben részt kívánsz ven­ni orszá­gos találkozónkon.

A rész­vé­tel ingyenes.

*Az Egy­szer­GYE­REk logó elké­szül­tét hálá­san köszön­jük Orlai Balázs­nak (dizáj­ner, a MOME mesteroktatója).