11 03

EgyszerGYEREk — Küzdelem az igazságosabb oktatásért!

2024. már­ci­us 23−án 10 órá­tól 14 órá­ig Roma­no Kher Buda­pes­ti Roma Műve­lő­dé­si Ház, 1077 Buda­pest, Király utca 67. (bejá­rat a Hárs­fa utca 53 fel­öl.) Fon­tos mér­föld­kő­höz ért a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány okta­tás­ügyi cse­lek­vé­si prog­ram­ja. A mél­tá­nyos, szük­ség­le­te­ken ala­pu­ló okta­tás meg­te­rem­té­sé­ért vég­zett sok…

Bővebben…

01 08

Közösségszervezők Országos Találkozója

KÜLÖNLEGES PROGRAMOKKAL VÁRUNK AZ OT‑n Regiszt­rálj miha­ma­rabb, de leg­ké­sőbb augusz­tus 3‑ig! Rész­le­tes prog­ra­mok és regiszt­rá­ció! Néhány íze­lí­tő a talál­ko­zó prog­ram­ja­i­ból!* Beszél­ge­tés a szeg­re­gált okta­tás­ról * Lehet‑e gyü­le­ke­ze­ti közös­ség­szer­ve­zés Magyar­or­szá­gon?* Koa­lí­ci­ók és koa­lí­ci­ós tapasz­ta­la­tok* Roma női sze­re­pek: Házi­asszony­tól a karrieristáig *…

Bővebben…

25 11

Megtartotta éves közgyűlését az Európai Közösségszervezők Hálózata

Meg­tar­tot­ta szo­ká­sos, éves köz­gyű­lé­sét az Euró­pai Közös­ség­szer­ve­zők Háló­za­ta (ECON), mely­nek a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány is tag­ja. Saj­nos ezút­tal, a körül­mé­nyek­re való tekin­tet­tel az online tér­ben való­sult meg a talál­ko­zó, ahol 10 ország 14 kölön­bö­ző közös­ség­szer­ve­zés­sel fog­lal­ko­zó szer­ve­ze­te kép­vi­sel­te magát.  Beszá­mol­tunk egymásnak…

Bővebben…