13 04

Ez a minimum

Néhány kivé­től elte­kint­ve átlag alat­ti vagy még annál is rosszabb az átlát­ha­tó­sá­gi muta­tó­ja az agg­lo­me­rá­ci­ós tele­pü­lé­si önkormányzatoknak. 

Szent­end­re (72,31%) köz­zé­té­te­li gya­kor­la­ta egy­ér­tel­mű­en jónak mond­ha­tó, míg Vecsés dön­tés­ho­za­ta­li átlát­ha­tó­sá­ga érté­kel­he­tet­len (18,46%), de Üllő, Veres­egy­ház és Verő­ce önkor­mány­za­ti hon­lap­ja is elég­te­len minő­sí­tést kapott e tekin­tet­ben. A töb­bi, átlag alatt ( 62% alat­ti) tel­je­sí­tő önkor­mány­zat sem büsz­kél­ked­het az elért ered­mé­nyé­vel, ami azt jelen­ti, hogy a leg­fon­to­sabb köz­ér­de­kű ada­tok nem vagy csak rész­ben érhe­tő­ek el az adott tele­pü­lés hon­lap­ján. (Göd 60.00%, Bia­tor­bágy 52.31%, Páty 46.15%, Gyál 44.62%, Cso­bán­ka 40.98%, Nagy­ma­ros 40.00%, Diósd 33.33%, Nagy­tar­csa 32.31%) 

Az átlát­ha­tó­sá­gi mini­mum­prog­ra­mot még a 2019-es válasz­tá­sok előtt hir­det­te meg a K‑Monitor, az Átlát­szó és a Tran­spa­rency Inter­na­ti­o­nal Magyar­or­szág. Ez a Mini­mum!  (http://ezaminimum.hu/) néven elin­dult kam­pány hat témá­ban fogal­maz­ta meg a helyi dön­tés­ho­za­tal átlát­ha­tó­sá­gá­nak alap­kö­ve­tel­mé­nye­it, melyek egy része egyéb­iránt tör­vény­ben elő­írt kötelezettség. 

A három szer­ve­zet a fővá­ros és a nagy­vá­ro­sok adat­köz­zé­té­te­li gya­kor­la­tát vizs­gál­ta. Pest megyé­ben műkö­dő 12 civil szer­ve­zet azon­ban olyan fon­tos­nak tar­tot­ta a témát, hogy maguk kezd­ték el ele­mez­ni: mennyi­re lehet tájé­ko­zód­ni a helyi dön­té­sek­ről a saját településükön.

Kik is Ők? 2020-ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kez­de­mé­nye­zé­sé­vel indult a “CKA Pest megyei Civil Tér­sé­gi Háló­zat”, amely mára már több mint 20 szer­ve­ző­dést fog­lal magá­ban, és a megye­ha­tá­ron is átnyú­ló tevé­keny­sé­get foly­tat.  Az együtt­mű­kö­dés cél­ja a tudás- és tapasz­ta­lat­cse­re vala­mint az erő­for­rá­sok meg­osz­tá­sa annak érde­ké­ben, hogy növe­ked­jen a tagok haté­kony­sá­ga. Segít­sé­gé­vel képe­sek legye­nek vál­to­zá­so­kat elér­ni a soka­kat érin­tő köz­éle­ti prob­lé­mák­kal kap­cso­lat­ban akár hely­ben, akár megyei vagy orszá­gos szin­ten. A cso­por­tok tevé­keny­sé­ge első­sor­ban helyi inf­ra­struk­tú­rá­val, kör­nye­zet­vé­de­lem­mel, kisebb­sé­gek­kel és hát­rá­nyos hely­ze­tű tár­sa­dal­mi réte­gek­kel foglalkozik.

Az “Ez a mini­mum!”  átlát­ha­tó­sá­gi prog­ram­ban a hely­ben műkö­dő civil szer­ve­zet végez­te az érté­ke­lést, míg a másik tele­pü­lés hason­ló szer­ve­ze­te ellen­őriz­te azt. Az első vizs­gá­lat novem­ber­ben zaj­lott, és az ered­mé­nye­ket kizá­ró­lag az önkor­mány­za­tok kap­ták meg, bele­ért­ve a pol­gár­mes­tert, a kép­vi­se­lő­ket és a jegy­zőt is. A levél­ben táb­lá­za­tos for­má­ban sze­re­pelt az  érté­ke­lés, kihang­sú­lyoz­va az eset­le­ges hiá­nyos­sá­go­kat. Az önkor­mány­za­tok 2024 feb­ru­ár végé­ig kap­tak lehe­tő­sé­get arra, hogy felül­vizs­gál­ják a köz­zé­té­te­li gya­kor­la­tu­kat és javít­sa­nak azon. Öt hiva­tal nap­ra­ké­szeb­bé tet­te az adatokat. 

A cél az volt, hogy  a júni­us 9‑ei önkor­mány­za­ti válasz­tá­so­kig egy átlát­ha­tó és jól hasz­nál­ha­tó tele­pü­lé­si hon­la­pon tájé­ko­zód­has­sa­nak az ott élők  a tes­tü­let mun­ká­já­ról.  Az állam­pol­gá­rok­nak csak így van lehe­tő­sé­ge érdem­ben véle­ményt for­mál­ni az önkor­mány­za­ti dön­té­sek­ről, hiszen az önkor­mány­za­ti  hon­la­po­kon köz­zé­tett infor­má­ci­ók alap­ján lesz­nek képe­sek meg­ala­po­zot­tan sza­vaz­ni a válasz­tás napján.

Kér­jük, támo­gasd a CKA háló­zat épü­lé­sét egy erős, szer­ve­zett, civil bázis kiala­ku­lá­sát egy demok­ra­ti­ku­sabb tár­sa­da­lom meg­va­ló­su­lá­sá­nak érdekében!

TÁMOGATOM A DEMOKRÁCIA ÉPÜLÉSÉT!