11 01

Helyi Erő – Helyi Forrás

Helyi Erő – Helyi Forrás

Helyi Erő – Helyi For­rás! – Local Power – Local Sour­ces!

Sze­re­tet­tel köszön­tünk ben­ne­te­ket HEF prog­ra­munk­ban! Jól szer­ve­zett közös­sé­ge­ket és erő­for­rá­so­kat min­den­ki­nek!

Itt olvas­hat­já­tok a prog­ram rövid ismer­te­tő­jét és a ter­ve­zett prog­ra­mo­kat

HEF Prog­ram rövi­den by matev4328

Néhány kép a prog­ram­in­dí­tó­ról: (beszá­mo­ló és továb­bi rész­le­tek hama­ro­san)