24 05

Katasztrofális a vízhálózat állapota

Az ATV-nél járt a Víz Koa­lí­ció, ahol a tanul­má­nyuk­ról, a tár­sa­dal­mi egyez­te­té­si fel­hí­vá­suk­ról és a víz­ügy­ről beszélt Homo­ki And­rea, a Víz Koa­lí­ció egyik ala­pí­tó­ja, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­je és Bal­la Imre, aki szin­tén a Víz Koa­lí­ció tag­ja, és Érd önkor­mány­za­ti képviselője.

“Sze­ret­nénk meg­ol­dá­so­kat a víz­prob­lé­mák­ra és a meg­ol­dás kul­csát a finan­szí­ro­zás­ban lát­juk, így kor­mány­za­ti beavat­ko­zást sür­ge­tünk a pénz­ügyi sta­bi­li­tás meg­te­rem­té­se érde­ké­ben vala­mint egy orszá­gos koc­ká­zat­elem­zést és üte­me­zett cső­cse­re prog­ra­mot is szük­sé­ges­nek látunk..”

Csat­la­kozz, ha egyet­ér­tesz, és írd alá a petí­ci­ót:
https://szabad.ahang.hu/p/tisztavizet
Ha szer­ve­zet­ként, együtt­mű­kö­dő part­ner­ként ven­né­tek részt a mun­ká­ban, akkor ezen az űrla­pon jelez­zé­tek:
https://forms.gle/wKdENvA62wdiyCdT7

Add your comment