21 03

Ki menti meg a víziközmű-szolgáltatást?

Az ivó­víz­el­lá­tó háló­za­tok 2022. évi állapotjellemzői

A Víz Koa­lí­ció har­ma­dik éve, a Víz Világ­nap­ja alkal­má­ból jelen­te­ti meg a hazai vízi­köz­mű-szol­gál­ta­tás hely­ze­té­vel kap­cso­la­tos elemzését.

A Víz Koa­lí­ció tanul­má­nya köz­ér­de­kű adat­igény­lés alap­ján, a vízi­köz­mű-szol­gál­ta­tók által meg­adott ada­tok­ból készült. 

Ezúton is sze­ret­nénk kife­jez­ni köszö­ne­tün­ket a vízi­köz­mű-szol­gál­ta­tók­nak az adat­szol­gál­ta­tá­sért és a vízi­köz­mű-szol­gál­ta­tás­ban dol­go­zó szak­em­be­rek­nek a kitar­tó munkájukért!

Köszön­jük, ha adód 1 %-ának fel­aján­lá­sá­val vagy ado­mánnyal segí­ted a Víz Koa­lí­ció mun­ká­ját, mely a CKA közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­ban meg­va­ló­su­ló szerveződés.

Adó­szám: 18070008–1–03

Bank­szám­la­szám: 11701004–20165888