22 03

Ki menti meg a vízi-közmű szolgáltatást?

Szak­ér­tői tanul­mány főbb megállapításai

“A fenn­tart­ha­tó vízi­köz­mű-szol­gál­ta­tás érde­ké­ben cél­sze­rű min­den költ­sé­get azon a terü­le­ten elszá­mol­ni ahol kelet­ke­zik, és min­den költ­sé­get azzal a fel­hasz­ná­ló­val meg­fi­zet­tet­ni, aki­nek az érde­ké­ben a költ­ség fel­me­rült.” — álla­pít­ja meg a Víz Koa­lí­ció leg­újabb szak­ér­tői tanul­má­nya, melyet Kun Csa­ba víz­épí­tő mér­nök már­ci­us 21-én, a Víz Koa­lí­ció a Víz Hete 2024 nyi­tó­ese­mé­nyén muta­tott be.

Az elem­zés immár 3. éve fog­lal­ja össze  az ivó­víz­el­lá­tó vízi­köz­mű-rend­sze­rek műsza­ki álla­po­tá­ra vonat­ko­zó ada­to­kat, s érté­ke­li az ága­zat­ban tör­té­nő vál­to­zá­so­kat. Ez utób­bi­val kap­cso­lat­ban azt is kieme­li, hogy tovább­ra sem jött lét­re egy integ­rált infor­má­ci­ós rend­szer a vízi­köz­mű-köz­szol­gál­ta­tás irá­nyí­tá­sá­nak, dön­tés elő­ké­szí­té­sé­nek és ható­sá­gi eljá­rá­sa­i­nak támo­ga­tá­sá­ra

Ami pedig a műsza­ki álla­po­tot ille­ti, 2022-ben (ezek­ből az ada­tok­ból készült a tanul­mány) is jelen­tős  volt a sem­mi­be elfo­lyó víz. A leg­ma­ga­sabb háló­za­ti vesz­te­ség 72,79 % ‑os volt. Ez nem egye­dü­li jelen­ség, ugyan­is a 60 szá­za­lé­kot meg­ha­la­dó víz­vesz­te­ség több mint 60 ! vízi­köz­mű-rend­szer ese­té­ben volt tapasz­tal­ha­tó.

Továb­bi rész­le­tek a tanulmányban!

A riasz­tó ada­tok riasz­tó jövőt vetí­te­nek elő — ebben a bemu­ta­tót köve­tő szak­mai kerek­asz­tal meg­be­szé­lés részt­ve­vői is  egyet­ér­tet­tek  Az elma­radt rekonst­ruk­ci­ók, az ivó­víz­el­lá­tó rend­sze­rek folya­ma­tos rom­lá­sa, tovább veszé­lyez­te­tik a biz­ton­sá­gos szolgáltatást. 

De akkor ki men­ti meg a  vízi­köz­mű-szol­gál­ta­tást? — kér­de­zi tanul­má­nya címé­ben Kun Csa­ba víz­épí­tő mér­nök. A választ rész­ben az Álla­mi Szám­ve­vő­szék kor­mány­zat felé meg­fo­gal­ma­zott aján­lá­sa adja meg. 

Esze­rint a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­nak töb­bek között kez­de­mé­nyez­nie kell a kor­mány­za­ti fele­lős­sé­gű szer­ve­ze­tek együtt­mű­kö­dé­sét. Míg az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um­nak rész­ben  elem­zést kell készí­te­nie arról, hogy a vízi­köz­mű rend­sze­rek­ben milyen mér­té­kű for­rá­sok­ra van szük­ség a fel­újí­tá­sok­hoz rövid‑, közép- és hosszú távon, és hogyan viszo­nyul­nak ezek az újra­elő­ál­lí­tá­si költségekhez. 

Másik útmu­ta­tás sze­rint a fenn­tart­ha­tó és taka­ré­kos víz­hasz­ná­lat­ra kell ösz­tö­nöz­nie a lakos­sá­got külön­bö­ző szem­lé­let­for­má­lás­ra alkal­mas esz­kö­zök­kel. A víz­el­lá­tás veszé­lye­i­nek, való­di hely­ze­té­nek köz­be­széd­be eme­lé­sét, és a tár­sa­dal­mi pár­be­széd kiala­kí­tá­sát min­den jelen­lé­vő kiemel­ten fon­tos­nak tartotta. 

Elhang­zott: a  vízi-köz­mű ága­zat­ban dol­go­zó mun­ka­vál­la­lók meg­tar­tá­sát és meg­be­csü­lé­sét a jöve­del­mi viszo­nyok ren­de­zé­se mel­lett,  a meg­fe­le­lő  kép­zés és egy élet­pá­lya­mo­dell kiala­kí­tá­sa segí­te­né.

A meg­ke­rül­he­tet­len kér­dés pedig, hogy mek­ko­ra szol­gál­ta­tá­si ár len­ne elfo­gad­ha­tó az iha­tó vízért? Az önkor­mány­za­tok, a szak­ma és az ÁSZ  kép­vi­se­lő­je mind meg­egyez­tek abban:  közös a fele­lős­ség, tehát csak a fele­lős­ség­tel­jes teher­vál­la­lás­sal lehet meg­men­te­ni a vízi­köz­mű-szol­gál­ta­tást. A ren­dez­vény végén a Víz Koa­lí­ció tag­jai — a jelen­lé­vők­kel közö­sen —  érté­kel­ték az egy évvel ezelőtt meg­fo­gal­ma­zott bakancs­lis­tá­juk pontjait. 

A ren­dez­vény végén a Víz Koa­lí­ció tag­jai — a jelen­lé­vők­kel közö­sen — érté­kel­ték az egy évvel ezelőtt meg­fo­gal­ma­zott bakancs­lis­tá­juk pontjait.

Írd alá a Víz Koa­lí­ció petí­ci­ó­ját, ha egyet értesz azzal, hogy intéz­ke­dé­sek szük­sé­ge­sek a fenn­tart­ha­tó ivó­víz­el­lá­tá­sunk érdekében!