25 08

Kinyílnak az ablakok – a digitális oktatás mindenkié!

A koro­na­ví­rus jár­vány miatt bezár­tak az isko­lák. Több ezer gyer­mek – egy friss kuta­tás sze­rint a tanu­lók 20 szá­za­lé­ka – szá­má­ra ez nem­csak az osz­tály­tár­sak és a peda­gó­gu­sok hiá­nyát jelen­ti, hanem az okta­tás­ból való kiszo­ru­lást is, amely­nek egyé­ni és tár­sa­dal­mi szin­ten is tra­gi­kus követ­kez­mé­nyei lehet­nek. A leg­sze­gé­nyebb gye­re­kek az álma­i­kat, a ter­ve­i­ket, a jövő­jü­ket vesz­tik el ezek­ben a hetek­ben, ami­kor digi­tá­lis esz­kö­zök híján nem tud­nak lépést tar­ta­ni az osz­tály­tár­sa­ik­kal. Pos­tán érke­zett fel­ada­tok­kal, pusz­tán a tan­köny­vek­ből, vissza­jel­zés, inter­ak­ció nél­kül nem tud­ják meg­ta­nul­ni a tananyagot.

Nem hagy­hat­juk, hogy gye­re­kek ezrei marad­ja­nak le a tanu­lás­ban az osz­tály­tár­sa­ik­tól azért, mert nin­cse­nek meg­fe­le­lő digi­tá­lis esz­kö­ze­ik, illet­ve internetelérésük.

Az elkö­te­le­zett segí­tők­nek és nagy­vo­na­lú fel­aján­lók­nak hála már sok rászo­ru­ló csa­lád jutott digi­tá­lis esz­kö­zök­höz, több ezer gye­rek szá­má­ra azon­ban még egy­ál­ta­lán nem meg­ol­dott a (digi­tá­lis) tanu­lás, azaz a csa­lád­já­ban egyet­len arra alkal­mas digi­tá­lis esz­köz sem elér­he­tő és/vagy nincs inter­net­el­éré­sük. Ezek­nek a csa­lá­dok­nak segí­tünk egy szak­mai sze­rep­lő­ket, önkén­te­se­ket és ado­má­nyo­zó­kat össze­kap­cso­ló kam­pány keretében.

A kam­pány során tano­dá­kon és közös­ség­szer­ve­ző­kön keresz­tül jut­tat­juk el a cégek­től ado­mány­ként kapott digi­tá­lis esz­kö­zö­ket a rászo­ru­ló gye­re­kek­nek – első kör­ben 20 tele­pü­lé­sen 300 tanu­ló­nak. Új esz­kö­zök beszer­zé­sé­re, az inter­net­el­érés biz­to­sí­tá­sá­ra, illet­ve a gépek szál­lí­tá­sá­ra az Adjuk össze felü­le­tén gyűj­tünk pénz­ado­má­nyo­kat. A digi­tá­lis esz­kö­zök kiszál­lí­tá­sá­ban és beüze­me­lé­sé­ben önkén­te­sek segítenek.