16 01

KÖZÖSSÉGI VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSÉNEK ALAPJAI

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D007)

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zés cél­ja: A részt­ve­vők saját hely­ze­tü­ket fel­mér­ve, tár­sa­ik és kör­nye­ze­tük erő­for­rá­sa­it szám­ba véve végig­gon­dol­ják, hogy közö­sen hogyan tud­nak közös­sé­gi vál­lal­ko­zást ala­pí­ta­ni és működ­tet­ni.

Cél, hogy ele­mi isme­re­te­ket, alap­ve­tő tájé­ko­zott­sá­got sze­rez­ze­nek a közös­sé­gi vál­lal­ko­zás témá­já­ban.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás fel­té­te­le:

  • Betöl­tött 16. élet­év
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai vég­zett­ség
  • Moti­vá­ció a közös­sé­gi cse­lek­vés­re

A kép­zés témái:

  • Beve­ze­tés a közös­sé­gi vál­lal­ko­zás téma­kö­ré­be
  • Tájé­ko­zó­dás a közös­sé­gi vál­lal­ko­zás pia­ci hely­ze­té­ről, az érté­ke­sí­tés meg­ter­ve­zé­se
  • A közös­sé­gi vál­lal­ko­zás műkö­dé­sé­nek meg­ter­ve­zé­se