23 08

Közösségszervezés a szakszervezetekben?

Ala­pít­vá­nyunk fel­ké­rést kapott a Peda­gó­gu­sok Demok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­té­től egy 2 napos műhely­mun­ka meg­tar­tá­sá­ra, melyet nagy öröm­mel fogad­tunk.
Augusz­tus 8–9‑én a Peda­gó­gu­sok Demok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­té­nek horá­nyi tábo­rá­ban való­sult meg ez a kép­zés.
Két közös­ség­szer­ve­zőnk, Homo­ki And­rea és Tikász Ben­de­gúz vezet­ték a műhely­mun­kát, amely a közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­tá­ról, mód­sze­re­i­ről szólt. A részt­ve­vők­kel közö­sen beszél­get­tek a civil szfé­rá­ban szer­zett tapasz­ta­la­tok­ról, ügyek­ről, szer­ve­ző­dé­sek­ről, majd össze­ha­son­lí­tot­ták, és fel­tár­ták a szak­szer­ve­ze­ti akti­viz­mus jelen­le­gi kihí­vá­sa­it.
„Tar­tós demok­rá­cia és rend­szer­szin­tű vál­to­zá­sok, — legyen az mun­ka­vál­la­lói bérek és körül­mé­nyek javí­tá­sa, — csak erős civil tár­sa­da­lom­mal és szi­lárd szak­szer­ve­ze­ti moz­ga­lom­mal jöhet lét­re.” – álla­pí­tot­ták meg közö­sen a prog­ram zárá­sa­ként.
Ehhez sze­ret­ne a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány hoz­zá­já­rul­ni a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­val és a meg­szer­zett tapasz­ta­la­ti hát­te­ré­vel.
Köszön­jük a szak­szer­ve­zet meg­ke­re­sé­sét és a 2 napos együtt gondolkodást!

Ha ilyen műhely­mun­kát Te is el tud­nál kép­zel­ni szer­ve­ze­ted­ben, keresd képzésszervezőnket!