23 08

Közösségszervezés a szakszervezetekben?

Ala­pít­vá­nyunk fel­ké­rést kapott a Peda­gó­gu­sok Demok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­té­től egy 2 napos műhely­mun­ka meg­tar­tá­sá­ra, melyet nagy öröm­mel fogad­tunk.Augusz­tus 8–9‑én a Peda­gó­gu­sok Demok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­té­nek horá­nyi tábo­rá­ban való­sult meg ez a kép­zés.Két közös­ség­szer­ve­zőnk, Homo­ki And­rea és Tikász Ben­de­gúz vezet­ték a műhely­mun­kát, amely a közösségszervezés…

Bővebben…

07 11

Utazás a Schumacher iskolába, utazás önmagunkba

Izgal­mas beszá­mo­ló az angol isko­lá­ról, amely az önma­gunk­kal és a ter­mé­szet­tel való har­mo­ni­kus és fenn­tart­ha­tó kap­cso­lat kiala­kí­tá­sát és folya­ma­tos fej­lő­dé­sét tart­ja fő cél­já­nak, amely­hez kivá­ló mód­sze­re­ket alkal­maz­nak ötvöz­ve a tra­di­ci­o­ná­lis és újsze­rű technikákat.

Bővebben…