24 04

Közösségszervezés — szervezetépítés képzés Online – 2020.05.08 – 15:00–17:00

ONLINE

Építs jól működő szervezetet!

Tudj meg többet a szervezetépítésről és az önkéntesek bevonásáról!

Időpont: 2020. május 8. péntek 15:00–17:00
Helyszín: Online — Zoom

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kép­zést hir­det a civil szer­ve­ze­tek­nek,  közös­ség­szer­ve­zők­nek, akti­vis­ták­nak, infor­má­lis cso­por­tok­nak. Sze­re­tet­tel várunk téged, ha sze­ret­nél közö­sen tanul­ni velünk mélyeb­ben a szer­ve­zet­épí­té­sé­ről, hasz­nál­ni a meg­lé­vő tapasz­ta­la­ta­i­dat és és fel­ké­szül­ni arra, hogy tovább add ezt a tudást másoknak.

A kép­zés a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, az Öko­társ Ala­pít­vány, az Auto­nó­mia Ala­pít­vány vala­mint a Kár­pá­tok Ala­pít­vány együtt­mű­kö­dé­sé­ben való­sul meg.

A kép­zé­sen három szin­ten tár­gyal­juk a szer­ve­zet­épí­tés eszköztárát.

  1. Alap­fo­gal­mak: közös­ség­szer­ve­zés, érdek­ér­vé­nye­sí­tés, hata­lom, kapcsolatépítés,partnerség, önér­dek, tobor­zás, ezek­kel kap­cso­la­tos jó gyakorlatok.
  2. Szer­ve­ze­tek, cso­por­tok vezetése
  3. Önkén­te­sek tobor­zá­sa és foglalkoztatása

A kép­zés lehe­tő­sé­get ad arra, hogy rend­szer­szem­lé­le­tű meg­kö­ze­lí­tés­ben, a szer­ve­zet épí­tés­ről, a szer­ve­zet veze­té­sé­ről, vala­mint az önkén­te­sek tobor­zá­sá­ról és irá­nyí­tá­sá­ról töb­bet meg­tudj. A kép­zés cso­por­tos fel­adat­meg­ol­dá­sok és gya­kor­la­tok­ra épül.

Jelent­kez­ni 2020. Május 07. 12.00 órá­ig az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel lehet.

Kez­dés: 15:00 — Zoom

A kép­zés óra­szá­ma: 2 óra

A kép­zés cél­ja: Közös­ség­szer­ve­zés – szer­ve­zet­épí­tés — önkéntesség

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!