13 10

Közösségszervezéssel a társadalmi egységért

Pén­te­ken tar­tott talál­ko­zót a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány három szer­ve­zői cso­port­ja: a Rend­szer­szint roma szer­ve­zői háló­za­ta, a Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja és a Kovász közös­ség roma szer­ve­zés mun­ka­cso­port­ja. A műhely­be­szél­ge­tés cél­ja a három szak­te­rü­let közel­múlt­ban vég­zett tevé­keny­sé­ge­i­nek érté­ke­lé­se, vala­mint jövő­be­ni ter­ve­ik bemu­ta­tá­sa és össze­han­go­lá­sa volt. Fő fel­adat­ként a közös stra­té­gi­ai célok meg­ha­tá­ro­zá­sát tűz­ték ki: a közös­ség­szer­ve­zés esz­kö­ze­i­vel hoz­zá­já­rul­ni a kri­ti­kus álla­pot­ban lévő tár­sa­dal­mi egy­ség javításához.

Helyi ügye­ken keresz­tül a rendszerhibákig

A Lánc­re­ak­ció pro­jekt okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja az idei tan­év­ben mobi­li­zál­ni kíván­ja a ben­ne aktív tag­szer­ve­ze­te­ket és állam­pol­gá­ro­kat, vala­mint továb­bi szak­mai és érdek­vé­del­mi cso­por­tok bevo­ná­sá­val készül közös fel­lé­pés­re töb­bek között a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gia alkal­ma­zá­sa, az okta­tás auto­nó­mi­á­já­nak vissza­szer­zé­se, az okta­tá­si esély­egyen­lő­ség meg­te­rem­té­se téma­kö­ré­ben. Olyan inter­ak­tív közös­sé­gi kam­pá­nyo­kat készí­te­nek elő az okta­tás­ban dol­go­zók, szü­lők, szak­ér­tők, civi­lek szá­má­ra, ame­lyek­ben konk­rét, loká­lis prob­lé­má­kon keresz­tül illuszt­rál­ha­tó­ak rend­szer­szin­tű prob­lé­mák, így azok keze­lé­se is össze­han­gol­tan történhet.

Érzé­ke­nyí­te­ni a gyülekezeteket

A Kovász, a Lánc­re­ak­ció pro­jekt hit­ala­pú közös­ség­szer­ve­ző közös­sé­ge tavaly nyá­ron ala­kult azzal a cél­lal, hogy ins­pi­rál­ja és akti­vi­zál­ja a gyü­le­ke­ze­tek­be járó­kat a helyi ügyek for­má­lá­sá­ban való rész­vé­tel­re, elő­se­gít­ve ezzel a val­lá­so­kon és fele­ke­ze­te­ken átíve­lő együtt­mű­kö­dést tár­sa­dal­mi ügyek­ben. Teo­ló­gi­ai, terem­tés­vé­del­mi és ifjú­sá­gi, vala­mint roma­ügyi mun­ka­cso­port­juk ered­mé­nye­it az újon­nan indult Kovász-blo­gon teszik köz­zé, egy­elő­re olyan tapasz­ta­la­tok­kal, melyek a lel­ké­szek ódz­ko­dá­sát mutat­ják a közös­ség­szer­ve­ző tevé­keny­ség­gel szem­ben, tart­va egy­há­zi tag­sá­guk lemor­zso­ló­dá­sá­tól. A Kovász Közös­ség tag­jai az elkö­vet­ke­zen­dő idő­szak leg­na­gyobb fel­ada­ta­ként a gyü­le­ke­ze­tek érzé­ke­nyí­té­sét nevez­ték meg, amely a tár­sa­dal­mi akti­vi­zá­lás­ban és a romák felé való nyi­tás­ban egy­aránt tar­to­gat kihívásokat.

Roma fia­ta­lok a közéletben

A Rend­szer­szint roma­ügyi mun­ka­cso­port­ja egy orszá­gos roma szer­ve­zői háló­zat fel­épí­té­sén dol­go­zik. Eddig 16 megyé­ben elért helyi szer­ve­ze­tek prob­lé­má­it ele­mez­ték, ame­lyek orszá­gos szin­ten is hason­ló­sá­go­kat mutat­nak. Az ala­ku­ló háló­zat­tal azo­kat a han­go­kat kíván­ják kihan­go­sí­ta­ni, ame­lyek regi­o­ná­lis különb­sé­gek elle­né­re orszá­go­san jelen van­nak, hogy hite­le­sen for­rást biz­to­sít­sa­nak a romák­ról alko­tott véle­mé­nyek kialakításához.

A mun­ka­cso­port eddig négy kam­pány­ban vég­zett ado­má­nyo­zó, tájé­koz­ta­tó és edu­ká­ci­ós tevé­keny­sé­get: a 2020. ápri­li­sá­ig tar­tó “Még egy falat” kam­pány­ban a koro­na­ví­rus ide­jén mint­egy 500 mély­sze­gény­ség­ben élő csa­lád­nak jut­tat­tak el étel­ado­mányt, vala­mint 18 mil­lió forin­tot sike­rült összegyűjteniük.

2021. már­ci­u­sá­ban petí­ci­ót küld­tek Kásler Mik­lós, Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­te­ré­nek azért, hogy a kór­há­zon kívül, ott­ho­na­ik­ban gyó­gyu­ló Covid-fer­tő­zött bete­gek­nek legyen ingye­nes a beteg­ség­re adott gyógyszer.

Az “Oltass, hogy élhess!” kam­pá­nyuk ered­mé­nye 13 428 oltás­ra regiszt­rált és mint­egy 5000 Covid19 elle­ni vak­ci­na első adag­já­val beol­tott mély­sze­gény­ség­ben élő honfitársunk.

Köze­li ter­ve­ik között a romák elő­vá­lasz­tás­ra és az ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok­ra való moz­gó­sí­tá­sa lesz, ame­lyek­re fóru­mok szer­ve­zé­sé­vel és tájé­koz­ta­tó kam­pá­nyok­kal készül­nek olyan témák­ban, mint pl. hogyan vehe­tők ész­re a válasz­tá­si csa­lá­sok, hogyan kezel­he­tő­ek az olyan hely­ze­tek, ami­kor a sza­va­za­ta­i­kat meg­vá­sá­rol­nák pár­tok élel­mi­szer, vagy pénz­ado­má­nyért. A kép­zé­se­ket pár­tok­tól füg­get­len helyi akti­vis­ták­kal készí­tik elő.

A hit cse­lek­vés nél­kül mit sem ér

A talál­ko­zón a mun­ka­cso­por­tok közöt­ti együtt­mű­kö­dés­ben három nagy terü­let­tel kap­cso­lat­ban zaj­lott beszél­ge­tés: meg kell vizs­gál­ni az egy­ház sze­re­pét az isko­lai szeg­re­gá­ció, integ­rá­ció kér­dé­sé­ben. Közös gyü­le­ke­ze­ti prog­ra­mok­ra van szük­ség roma és nem roma közös­sé­gek között, mert az integ­rá­ció nem léte­zik a romák éle­té­nek meg­is­me­ré­se nél­kül. Köl­csö­nös infor­má­ció­meg­osz­tás szük­sé­ges a romák tár­sa­dal­mi egyen­lő­sé­gé­nek építéséhez.